يکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

 انتخابات مجمع خیرین سلامت با حضور اکثریت اعضاء برگزار گردید و نتیجه به شرح ذیل اعلام گردید :
بر اساس نتايج اين انتخابات به ترتيب دکتر سعید مهران پور ، مهندس جلال تعصبی ، دکتر رضا فروزان (سبزوار) ، دکتر قزلقارشی (جوین) ، نوروز علی نوروزی (جغتای) ، سلطان آبادی (خوشاب) و مهندس خسروجردی (داورزن) به عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره مجمع خيرين سلامت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انتخاب شدند.