دسترسی سریع
پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١

 

    دستورالعمل خريد خدمات حجمي گروه پرستاري

    قرارداد خريد خدمات حجمي گروه پرستاري

   فرم اطلاعاتي ويژه كاركنان شركت هاي خدمات پيمانكاري

    آناليز پرداخت هاي ماهانه به طرف قرارداد (پيمانكار)

    جداول مربوط به پرداخت ماهانه

   نامه هاي ابلاغي مربوطه