دسترسی سریع
سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١
En

مسئول کمیته برنامه ریزی:

 آقای دکتر رضا شهرآبادی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

                                                                                      

کارشناس کمیته :

آقای حمید صادقی

تلفن: 44018491-051