دسترسی سریع
دوشنبه ٢٧ دی ١٤٠٠
En

مسئول کمیته برنامه ریزی:

حمیده گلی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

                                                                                      

کارشناس کمیته :

آقای حمید صادقی

تلفن: 44018491-051