يکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

 

     شرح وظایف کارشناس بیماریها :

Ø     انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویت ها جهت پیش بینی برنامه های اجرایی

 

Ø     پیش بینی و تهیه برنامه های عملیاتی بیماریهای واگیر و غیرواگیر منطقه با توجه به اولویت آنها و پیشنهاد آن به مرکز مدیریت بیماریها

 

Ø     دریافت برنامه های عملیاتی تائید شده و ابلاغ آن به واحدهای تابعه جهت اجرا

 

Ø      پیش بینی و تهیه لوازم و وسایل مورد نیاز و توزیع آن بین واحدهای تابعه جهت اجراء عملیات های بهداشتی

 

Ø    همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت به منظور بررسی فعالیت مراکز مذکور در زمینه پیشگیری و مراقبت از بیماریها

 

Ø     شرکت در جلسات و برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش بهداشت

 

Ø   نظارت بر انجام امور فنی واحد های تابعه( پیشگیری-بیماریابی-نمونه برداری-مبارزه با ناقلین- واکسیناسیون و امور قرنطینه-آزمایش نمونه ها-مراقبت و کنترل اپیدمی ها،درمان ها و نگهداری مواد بیولوژیک)

 

Ø     دریافت آمار عملیات انجام شده از واحدهای تابعه و تنظیم گزارش نهائی وارائه آن به واحدهای زیربط

 

Ø     شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی

 

Ø   پیش بینی و کوشش در رفع احتیاجات نیروی انسانی مورد نیاز برنامه های مبارزه با بیماریهای واگیر و غیرواگیر در واحدهای تحت سرپرستی

 

Ø     تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز و ارائه آن به مقامات مسئول مربوطه

 

Ø      ترسیم نمونه برداری های آماری و تجزیه و تحلیل آماری مسائل و نتیجه گیری از آنها

 

Ø      همکاری و جلب مشارکت سایر کارشناسان

 

Ø      تعیین درصد موفقیت اجرای برنامه های بیماریها با تعیین عوامل مربوطه

 

Ø      بررسی گزارشهای آماری رسیده از بخش های درمانی و بهداشتی از نظر اپیدمیولوژیک

 

Ø      هدایت و همکاری در اجرای برنامه های تدوین شده در سطح استان از لحاظ پیشگیری،تحقیق،درمان و مراقبت

 

Ø      جلب همکاری درون و برون بخشی

 

Ø     انجام سایر امور در زمینه مربوطه برطبق دستور مقام مافوق