يکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای : مهندس مهدی سلیمانی

احترام و پاسخگویی شایسته به ارباب رجوع

برنامه ریزی در زمینه بهبود شرایط کار و انجام معاینات دوره ای در مشاغل سخت و زیان آور

  آگاهی از وضعیت بهداشت حرفه ای کارخانجات،معادن ،مشاغل کشاورزی و خدمات در منطقه

برنامه ریزی در زمینه توسعه ،تاسیس، تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت کارگری و مراکز بهداشت کار

اجرای طرحهای تحقیقاتی و همکاری با مجریان طرحهای تحقیقاتی در زمینه مسائل زیان آور محیط کار

آشنایی با مجموعه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی،تشکیلات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

نظارت در اجرای طرحهای بهداشت حرفه­ای

نظارت بر صدور اخطاریه هاو رسیدگی به شکایات واصله از واحدهای تولیدی

ارائه روشهای فنی و اجرایی در جهت پایش و کنترل فعالیتها و عوامل زیان آور موجود در محیطهای کاری

همکاری با سایر کارشناسان مسئول بهداشتی مراکزبهداشت در زمینه اجرا و ارائه طرحهای بهداشتی

نظارت در اجرای طرحهای بهداشت حرفه­ای (ادغام، بقا، بهگر، سیلیکوزیس،کشاورزی،پسماندها، پرتوکاران)

آشنایی کامل با اصول مراقبتهای اولیه بهداشت  نظارت در زمینه ادغام فعالیتهای بهداشت حرفه ای

برنامه ریزی،هماهنگی و پیگیری و  تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کاردر کارخانجات بالای 25نفر

انجام سایر امور مربوطه