يکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

مسئولیت هدايت و گسترش واحدهای بهداشتی و درمانی تحت پوشش ،برنامه ريزی ،تدوين، تامین  و مديريت منابع به منظورحفظ وتوسعه بسترمناسب ارائه خدمات بهداشتی از مهم ترين وظايف اين واحد است.

 

مهندس مهدی تاج مزینانی

کارشناس مسئول گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان داورزن

05144924365