معرفی اداره امور آزمایشگاهها

 

اداره امور آزمايشگاههاي شهرستان سبزوار

اداره امور آزمايشگاههاي شهرستان سبزوار زيرمجموعه حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي سبزواربوده و تعداد 34 آزمايشگاه تشخيص طبي شهرستان  را تحت پوشش نظارتي دارد. رسالت اصلي اداره امور آزمايشگاهها ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات آزمايشگاهي مي باشد كه با نگرش به اهداف زيربه اجرا در مي آيد
 1   
- توسعه خدمات آزمايشگاهي در تمامي زمينه ها .
 2 
- سهولت دسترسي به خدمات آزمايشگاهي جهت تمامي افراد جامعه .
 3  
- ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي از طريق اجراي الزامات آزمايشگاه مرجع سلامت .
 4  
- پشتيباني و مشاوره و اداره امور آزمايشگاهها .
شرح وظايف :
وظيفه اصلي اداره امور آزمايشگاه ها نظارت بر كليه امور جاري آزمايشگاه ها مي باشد . علاوه برنظارت اهم فعاليت هاي اداره به شرح زير مي باشد.

1-      برنامه ريزي و انجام نظارت هاي مستمر و مميزي جهت اعتبار بخشي.

2-      رسيدگي به تخلفات آزمايشگاه ها و پي گيري موارد مطروحه.

3-      رسيدگي به شكايات مطروحه از طرف پزشكان ، بيماران از نظر رعايت آئين نامه ها و تعرفه ها. 

4-      صدور پروانه تاسيس و مسئول فني و تمديد آنها.

5-      فعاليت هاي آموزشي از جمله برگزاري دوره هاي بازآموزي و كنفرانسهاي علمي .

6-      همكاري و مشاوره در جهت خريدهاي آزمايشگاهي.

7-      رسيدگي به امور پرسنلي اعم از طرحي و رسمي و نقل و انتقالات و ...

8-      بازدید و ارزیابی محل آزمایشگاههای جدیدالتاسیس و یا تغییر مکان داده از نظر دارا بودن شرایط و ضوابط.

9-      همکاری و مشاوره با شرکتهای تجهیزات آزمایشگاهی.

* شماره تماس اداره :44011066