دسترسی سریع
يکشنبه ١٢ آذر ١٤٠٢

بسمه تعالي

«دستور العمل خريد خدمات گروه پرستاري در بيمارستان ها و مراكز آموزشي و درماني»

این دستورالعمل به استناد ماده 22 آیین نامه اداری واستخدامی کارکنان غیر هیات علمی به منظور تامین نیروی پرستاری مورد نیاز مراکز آموزشی ودرمانی وبیمارستان های تحت پوشش موسسه به صورت حجمي (بر اساس نفر ساعت) در 15 ماده و 5 تبصره تدوین و به تصویب هیات امناء رسید.

ماده1: موسسه مجاز است بخشی از خدمات گروه پرستاري مورد نياز مراکز آموزشی ودرمانی و بیمارستانهای تابعه خود را به شرط تامين اعتبار، در چارچوب این دستورالعمل با رعايت نرم ها واستانداردهای مصوب به صورت حجمي (بر اساس نفر ساعت) از طریق بخش تعاونی، خصوصی، نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی ثبت شده.

ماده2: نرم ها و استاندارد هاي گروه پرستاری سالانه توسط وزارت متبوع اعلام مي گردد كه موسسه موظف به رعايت آن خواهد بود.

ماده 3 : موسسه مجاز خواهد بود راساً بر اساس نیازهای مراکز آموزشی ودرمانی وبیمارستان ها با یک یا چند شرکت تعاونی، خصوصی نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی قرارداد منعقد ویا اینکه در صورت صلاحدید به واحدهای مذکور تحت پوشش اجازه انعقاد قرارداد در چارچوب این دستورالعمل صادر نماید.

تبصره: تشخیص چگونگی اجرای این ماده ومسئولیت آن با رعایت جمیع جهات با رئیس موسسه خواهد بود.

ماده4: موسسه مجاز است حجم خدمات گروه پرستاري موجود هر یک از مراکز آموزشی ودرمانی وبیمارستان ها را با رعايت نرم ها واستانداردهاي موضوع ماده2 این دستورالعمل بررسي و در صورت تایید کمبود خدمات گروه پرستاري پس از تعیین ميزان اعتبار لازم و اطمينان از تامين آن و كسب مجوز از معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع بر اساس ماده «7 » اين دستورالعمل اجازه انعقاد قرارداد در چارچوب اين دستورالعمل را صادر نماید.

ماده5: قراردادهای منعقده حداكثر براي يك سال تنظيم مي گردد و كليه مطالبات در پايان سال تسويه شود.

ماده6: این دستورالعمل صرفاً در جهت تامین کمبود خدمات گروه پرستاري در مراکز آموزشی ودرمانی وبیمارستان های تحت پوشش موسسه قابلیت اجرا دارد وقابل تسری برای سایر مشاغل و یا سایر واحدهای موسسه نمي باشد.

ماده 7: موسسه با توجه به منابع مالي هر سال مجاز به انعقاد قرارداد جديد در حجم معين و با تأييد معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع مي باشد.

ماده 8: مؤسسه موظف است در قسمت تعهدات طرف قرارداد موارد ذيل را به عنوان شرايط اختصاصي نيروهاي مورد پيمان رعايت نمايد:

الف: داشتن مدارک تحصیلی مرتبط و منطبق با شرايط احراز طبقه بندي مشاغل

ب: دارا بودن گواهی پایان خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از آن

ج: داشتن گواهی های آموزشی و مهارت های مورد لزوم متناسب با بخش های تخصصی که مقرر است حسب برنامه تنظیمی مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها در بخش های تخصصی و یا فوق تخصصی اشتغال داشته باشد.

د: الزام به رعايت ماده 34 آيين نامه اداري و استخدامي كاركنان غير هيات علمي

هـ: احراز گزينش طبق نظريه هسته گزينش

ماده 9: حساب مشترکی فی مابین موسسه و شرکت طرف قرارداد در بانک عامل موسسه افتتاح که کلیه پرداختها (اعم از پرداختهای مستقیم به کارکنان و بیمه و مالیات) به این حساب واریز می گردد.

ماده 10: موارد مشروحه ذیل علاوه بر سایر تعهدات قانونی در قرارداد منعقده با طرف قرارداد لحاظ گردد:

الف: در قرارداد منعقده حجمي،  نرخ واحد كار  به نفر ساعت بر حسب مشاغل گروه پرستاري براي سال 1393 به شرح ذيل تعيين و تاکید شود حق الزحمه افراد بر همین مبنا پرداخت گردد.

1-    مبلغ يك ساعت كار كارشناسان پرستاري، اتاق عمل و هوشبري در قبال 160 ساعت كار در ماه در شيفت هاي مختلف طبق برنامه تنظيمي (تمام وقت)  94000 ريال مي باشد.

2-    مبلغ يك ساعت كار كاردان هاي اتاق عمل و هوشبري در قبال 160 ساعت كار در ماه در شيفت هاي مختلف طبق برنامه تنظيمي (تمام وقت)  82000 ريال مي باشد.

3-     مبلغ يك ساعت كار بهياران در قبال 160 ساعت كار در ماه در شيفت هاي مختلف طبق برنامه تنظيمي  (تمام وقت) 75000 ريال مي باشد.

تبصره 1: مبلغ کمک عائله مندی طبق قانون کار به جمع حق الزحمه مزد ماهیانه اضافه می گردد.

تبصره 2:کلیه افراد که مشمول این دستورالعمل موظفند به صورت در گردش (صبح - عصر- شب) ارائه خدمت نمایند.

ب: نرخ فوق العاده اضافه کار

1-     مبلغ يك ساعت اضافه كاركارشناسان پرستاري، اتاق عمل و هوشبري 60000 ريال مي باشد.

2-     مبلغ يك ساعت اضافه كار كاردان هاي اتاق عمل و هوشبري 52500 ريال مي باشد.

3-     مبلغ يك ساعت اضافه كار بهياران 48000ريال مي باشد.

تبصره 1: سقف اضافه كار هر يك از افراد حداكثر 80 ساعت در ماه تعيين مي گردد. 

تبصره 2: در ابتداي هر سال تغييرات نرخ موضوع بندهای الف و ب توسط معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع اعلام خواهد شد.

ماده 11: مبلغ کارانه طرح نظام نوین پرداخت بیمارستانی هر یک از گروه های پرستاری معادل کارکنان مشابه قراردادی شاغل در بیمارستان محاسبه و همزمان با پرداخت های سایر کارکنان از طریق حساب مشترک در وجه افراد کارسازی می شود.

ماده 12: طرف قرارداد مجاز به استفاده از نيروهاي كه به نوعي رابطه استخدامي با  دانشگاه/ دانشكده هاي علوم پزشكي دارند و بازنشسته نمي باشد.

ماده 13:طرف قرارداد مکلف است کلیه نیرو های گروه پرستاری را که جهت اشتغال معرفی می نماید تحت پوشش بیمه حرفه ای قرار دهد.

ماده 14: نمونه قرارداد مورد نياز في مابين موسسه و طرف قرارداد و همچنين نمونه قرارداد مورد نياز طرف قرارداد با نيروهاي تحت پوشش طبق قانون کار توسط معاونت توسعه مديريت و منابع تدوين و ابلاغ مي گردد.

ماده 15: موسسه مي تواند به طرف قرارداد اجازه دهد از نيروهاي پاره وقت ساعتي، حداقل 80 ساعت در ماه استفاده نمايد و نرخ يك ساعت حق الزحمه آنان طبق رديف 1 بند الف ماده «10» اين دستورالعمل پرداخت نمايد.

 

 

                                                                                                                                         والسلام

 

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

« قرارداد خريد خدمات حجمی(نفر ساعت) گروه پرستاري در بيمارستان ها و مراكز آموزشي و درماني »

1- نام موسسه /واحد اجرایی (كارفرما):

2-نام نماینده موسسه /واحد اجرایی  :  

به شماره ملي :  

3- سمت نماینده موسسه /واحد اجرایی :  

4- نام طرف قرارداد:  

به شماره ملي :  

شماره ثبت:      تاریخ ثبت:   

5- شماره و تاریخ تعیین صلاحیت:

شماره :                           تاریخ:  

توسط:   

6- نام نماینده طرف قرارداد :  

7- سمت نماینده طرف قرارداد:  

8- موضوع قرارداد :  خريد خدمات گروه پرستاري به صورت حجمی (نفر ساعت) در بيمارستان/ مراکز آموزشی و درمانی ..................

1-8 - حجم كار: مجموع ساعات کار ماهیانه و سالیانه که هر یک از مشاغل گروه پرستاری برابر مفاد این قرارداد می باید انجام دهند به شرح ذیل است:   

پرستار:                       نفر ساعت

کارشناس هوشبری:        نفر ساعت

کارشناس اتاق عمل:       نفر ساعت

کاردان هوشبری:           نفر ساعت

کاردان اتاق عمل:          نفر ساعت

بهیار:                         نفر ساعت

2-8- واحد کار : نفر-ساعت   

3-8- امكانات و تجهیزات مورد نیاز :  

4-8 كیفیت كار :  چک لیست پیوست

9- مدت انجام قرارداد :

مدت زمان انجام قرارداد از تاریخ امضاء به مدت :           تاریخ شروع :             تاریخ خاتمه :  29/12/93

 

10- مبلغ قرارداد :

1-10- ارزش هر واحد کار: موضوع ماده 9 دستورالعمل خريد خدمات گروه پرستاري در بيمارستان ها و مراكز آموزشي و درماني

2-10- كل مبلغ قرارداد : ..................... ریال  

11- نحوه پرداخت پس از كسر از كلیه كسورات قانونی پیش پرداخت :

پرداخت به طرف قرارداد پس از انعقاد قرارداد و ارائه تضمین حسن اجرای تعهدات  بر اساس صورت وضعیت (فرم پیوست) و ليست حقوقي تنظیمی توسط کارفرما و تایید انجام موضوع تعهدات قرارداد و ارائه فیش و لیست پرداخت شده ماه قبل که به  تایید بیمه تامین اجتماعی رسیده است، توسط کارفرما در پایان هر ماه انجام خواهد شد.

تبصره1: سهم حساب مشترک بر اساس فرم پیوست محاسبه و به حساب مربوطه واریز خواهد شد و سهم طرف قراداد از فرم مذکور در وجه طرف قراداد پرداخت خواهد شد. پرداخت از حساب مشترک در وجه طرف قراداد ممنوع می باشد.

تبصره 2: پرداخت سهم طرف قراداد در ماه آخر منوط به ارائه مفاصاحساب بیمه و تسویه حساب با کارکنان می باشد.

12- روش اصلاح قرارداد :

1-12- كارفرما می‌تواند در صورت ضرورت نسبت به تغییر میزان كار با اعلان به طرف قراداد طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا 25% كاهش یا افزایش دهد.

2-12-كارفرما می‌تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجرای این قرارداد و رعایت مقررات عمومی : شرایط اختصاصی را كه لازم می‌داند به این قرارداد الحاق نماید.

13- تعهدات كارفرما :

1-13- كارفرما یك نفر را به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود جهت همكاری و ایجاد هماهنگی های لازم كتباً به طرف قراداد معرفی می‌نماید.

2-13 كارفرما موظف است هزینه‌های انجام خدمات را طبق قرارداد رأس مؤعد از محل اعتبارات تخصیص یافته، پرداخت نماید .

3-13- كارفرما متعهد می‌شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات در اختیار طرف قراداد طرف قرارداد قرار دهد.

4-13- كارفرما مكلف است ضمانت حسن انجام كار و اجرای كلیه تكالیف قانونی و هر نوع پاسخگویی به مراجع ذیربط را از طرف قراداد طرف قرارداد اخذ نماید.

5-13-  نیروهای طرف قراداد صرفا برای انجام خدمات گروه پرستاری موضوع قرارداد بوده و کارفرما متعهد است از هر گونه درخواست انجام کاری خارج از مفاد قرارداد (از قبیل اموراداری، مالی، خدماتی و...) پرهیز نماید.

6-13- تامین لباس کار، غذای  نیروهای طرف قرارداد به عهده کارفرما می باشد.

14- تعهدات طرف قرارداد :

1-14- طرف قرارداد «یك نفر» را به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود جهت استقرار و پاسخگویی و ایجاد هماهنگی های لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد كتباً به كارفرما معرفی می‌نماید.

2-14- طرف قرارداد متعهد می‌گردد نیروی انسانی واجد شرایط مطابق مفاد ماده 7 دستورالعمل ...  را به میزان........ نفرساعت جهت انجام خدمات موضوع قرارداد بكار گیرد.

3-14- طرف قرارداد موظف است نسبت به فسخ قرارداد با نیرویی که به هر دلیلی مورد تایید کارفرما قرار نگیرد حداکثر ظرف یک ماه اقدام نماید.

4-14- نيرو هاي تحت پوشش طرف قرارداد موظف به طرف قراداد در دوره هاي آموزشي بر اساس استاندارد هاي اعتبار بخشي و اخذ گواهي مربوطه  مي باشد.

5-14- طرف قرارداد متعهد می‌گردد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتی نمی‌باشد.

6-14- طرف قرارداد متعهد می‌گردد مقررات قانون كار و قانون تأمین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق گروه پرستاری رعایت نماید و هر گونه پاسخگویی به شكایات و اجرای آراء مربوط به هیأت‌های حل اختلاف و سایر تعهدات قانون كار را به عهده بگیرد.

تبصره- در صورتی که خسارت وارده ناشی از قصور طرف قرارداد نباشد، پرداخت خسارت بر اساس اسناد مثبته مراجع قانونی به عهده کارفرما می باشد.

7-14- طرف قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر كلاً یا جزئاً (اعم از حقیقی یا حقوقی ) ندارد.

8-14- هر گونه تغییر در وضعیت طرف قرارداد می‌بایستی ظرف مدت 5 روز كتباً به كارفرما اعلام گردد.

9-14- در صورت فسخ ، لغو یا اتمام قرارداد، تسویه حساب قانونی كاركنان به عهده طرف قرارداد می‌باشد.

10-14- طرف قرارداد متعهد می‌گردد برای نیروی انسانی در موارد ضروری كه به سلامت افراد مربوط است كارت سلامت و بهداشت ارائه نماید.

11-14- ضمانت حسن رفتار و اخلاق كاركنان و كیفیت انجام كار آنان به عهده طرف قرارداد است و طرف قرارداد در مقابل موسسه پاسخگوست.

12-14- طرف قرارداد موظف به رعایت نظام‌های جاری موسسه ، حفظ اسرار و نكات ایمنی می‌باشد.

13-14- به منظور حسن اجرای قرارداد ، طرف قرارداد موظف است به میزان 10% مبلغ قرارداد مطابق با آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه بسپارد.

14-14- هيچگونه وجهي در خارج از قالب قرارداد و دستورالعمل خريد خدمات گروه پرستاري در بيمارستان ها و مراكز آموزشي و درماني به طرف قراداد قابل پرداخت نمي باشد.

15-14- كليه نيروهاي طرف قرارداد حق هيچ گونه  فعاليتي در خارج از موضوع  قرارداد را ندارد. 

15- نظارت :

1-15- كارفرما موظف است حسب كمیت و كیفیت موضوع قرارداد فرد یا افراد، حقیقی و حقوقی واجد شرایط را كه صلاحیت آنان به تأیید بالاترین مقام موسسه/واحد رسیده است، به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفی نماید.

2-15- كلیه پرداخت‌ ها به طرف قرارداد با تأیید ناظر یا ناظرین صورت می‌گیرد.

3-15-نظارت بر اجرای تعهدات قانونی طرف قرارداد و كاركنان متبوع آنها با ناظر است.

4-15- ناظر به كلیه كاركنان و واحدها معرفی ‌می‌شود تا بر حسن اجرای قرارداد توسط طرف قراداد و كارفرما نظارت نماید و مشكلات به ناظر منعكس گردد.

5-15- ناظر باید مكانیزم اجرایی نظارت را با توجه به شیوه‌های علمی و مدیریتی مبتنی بر نظر سنجی پیش بینی و اعمال نماید .

6-15- در صورتی كه كارفرما تشخیص دهد كه طرف قراداد كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام كار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سرباز می‌زند، بایستی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق موسسه نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت (طبق مقررات مربوط) و جایگزینی طرف قراداد دیگر اقدام نماید و طرف قراداد حق هیچگونه اعتراضی را ندارد .

 

16- شرایط عمومی قرارداد :

1-16- كارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی طرف قراداد در زمینه قانون كار ، قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت كار و امور اجتماعی ، سازمان تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیربط و ذیصلاح هیچگونه مسئولتی ندارد.

2-16- در صورتی كه براساس گزارش كتبی ناظر ، طرف قرارداد در اجرای تعهدات خود از نظر كمی یا كیفی كوتاهی  و قصور داشته باشد:

- در مرحله اول 10% جریمه از مبلغ حق مدیریت كسر می‌شود.

- در مرحله دوم 15% جریمه از مبلغ حق مدیریت كسر می‌شود.

- در مرحله سوم 20% جریمه از مبلغ حق مدیریت كسر می‌شود.

- در مرحله چهارم موضوع در كمیته‌ای با حضور نمایندگان كارفرما ، طرف قرارداد و ناظر ، بررسی و تصمیم گیری می‌شود. حكم تصمیمات كمیته لازم‌ الاجراء ست.

3-16- در صورت ایراد خسارت و عدم اجرای تعهدات از سوی طرف قرارداد ، موسسه می‌تواند به تناسب، درصدی از مبلغ حق مدیریت را از محل طلب‌ها، ضمانت نامه‌ها و سپرده ‌های طرف قرارداد اخذ خسارت نماید.

4-16- کلیه مفاد این قرارداد به تبع تغییر قوانین و مقررات عمومی كشور چنانچه مغایر با آنها باشد قابل اصلاح بوده و طرفین حق اعتراض ندارند.

5-16-کارفرما در هر زمان که تشخیص بدهد می تواند قرارداد را یک طرفه لغو نموده و نسبت به تسویه حساب با طرف قراداد اقدام نماید.

6-16- تسویه حساب با طرف قراداد منوط به خروج نیروهای طرف قراداد از بیمارستان می باشد.

17- نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات :

1-17- نشانی كارفرما :

نشانی :  

تلفن :      

نشانی پست الكترونیك :   

2-17- نشانی طرف قراداد طرف قرارداد :

نشانی :

تلفن :                  فاکس :  

نشانی پست الكترونیك :

نشانی های فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می‌باشد لذا مكاتبات رسمی و ارسال مراسلات از طریق نشانی‌های فوق‌الذكر قانونی تلقی می‌شود.     در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف مدت 48 ساعت یكدیگر را كتباً مطلع نمایند. در غیر این صورت كلیه نامه‌ها ابلاغ شده تلقی و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمی‌باشد.

18- امضاء طرفین قرارداد :

این قرارداد در 18 بند و 5 نسخه (جهت : طرف قرارداد ، کارفرما ، اداره مالیاتی ، اداره بیمه تأمین اجتماعی و ذیحسابی ) تهیه و تنظیم شده كه پس از امضای طرفین قرارداد لازم الاجرا خواهد بود.

 

مهر و امضاء كارفرما

نام و نام خانوادگی نماینده :    

سمت :   

 

محل امضاء:

مهر و امضاء طرف قراداد طرف قرارداد

نام و نام خانوادگی نماینده :  

سمت :    

 

محل امضاء :

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

محل درج آرم طرف قرارداد

تاریخ:

شماره:

 

الف: مشخصات طرف قرارداد

 

 

 

1- نام خانوادگي:

2- نام:

3- شماره شناسنامه:

4- نام پدر:

5- تاريخ و محل تولد:

6- محل صدور:

7- وضعيت تأهل:

8- تعداد اولاد(مشمول):

9- وضعيت خدمات سربازي:

10- آخرين مدرك و رشته تحصيلي:

11- شماره پرسنلي:

ب: مشخصات پيمانكار

12- نام شركت:

13- نام ونام خانوادگي مدير عامل:

14- نشاني قانوني شركت:

15- شماره ثبت:

ج: مشخصات شغل

16- عنوان شغل طرف قرارداد:

  پرستار/کارشناس اتاق عمل/کارشناس هوشبری/کاردان اتاق عمل/کاردان هوشبری/بهیار

17- كد شغل:

18- گروه شغل:

پرستاری

و: مشخصات كارفرما و محل كار

19- محل خدمت (نام بیمارستان/مرکز آموزشی درمانی):

نشاني:

20- ساعت و مدت قرارداد:                            مدت قرارداد: از تاريخ: .................. لغايت: ..............................    

ساعت عادي كار: طبق برنامه تنظیمی بیمارستان/ مرکز آموزشی درمانی                حداقل: 160 ساعت در ماه

تعطيل هفتگي:                  

24- شرح قرارداد:

این قرارداد بر اساس اعتبار قرارداد شماره .......... مورخ ............ بین بیمارستان/ مرکز آموزشی و درمانی و شرکت/ نهاد/....            منعقد گردیده است.

شرکت/ نهاد/.... می تواند با اعلام قبلی (حداقل یک ماه) این قرارداد را فسخ نماید.

بر اساس این قرارداد در صورت نیاز بیمارستان/ مرکز آموزشی و درمانی، تا سقف 80 ساعت اضافه کار ماهانه قابل پرداخت می باشد.

مبلغ کمک عائله مندی طبق قانون کار به جمع حق الزحمه مزد ماهیانه اضافه می گردد.

کلیه افراد که مشمول این دستورالعمل موظفند به صورت در گردش (صبح - عصر- شب) ارائه خدمت نمایند.

21- مزد گروه (شغل): 

6089100              ريال

مزد سنوات(پايه):          

   ريال

ساير:

ريال

22- جمع مزد مبنا:

ريال

23- مزايا(ماهيانه):

ريال

كمك هزينه مسكن:                

ريال

بن خواربار:

ريال

٭عائله مندی:

ریال

نوبت کاری: 

ریال

ساير:

ریال

٭٭24: جمع كل مزد و مزاياي ماهيانه:

ریال

26- شماره:                                                   تاريخ:     

 

 

27- نام امضاء و مهر شركت پيمانكار:

28: امضاي طرف قرارداد:

           

وي‍ژه كاركنان شركت هاي خدمات پيمانكاري و تأمين نيروي انساني و تعاوني هاي خدمات نيروي انساني و نظاير آنها

 

٭ افراد مشمول که برابر قانون کار از مزایای عائله مندی استفاده می نمایند معادل مبلغ مذکور به جمع حداکثرمبلغ ریالی حکم اضافه خواهد شد.

 

٭٭طرف قرارداد موظف است حق الزحمه مشمولین قرارداد کار ساعتی را برابر ارقام ریالی قانون کار منظور و ما به التفاوت مبلغ مزد  و مزایای ماهیانه تا جمع مزد و مزاياي ماهيانه به عنوان «سایر» در حکم حقوقی درج و پرداخت نماید. جمع كل مزد و مزاياي ماهيانه پرستار، کارشناس هوشبری، کارشناس اتاق عمل برابر  15000000  ریال ، کاردان اتاق عمل و کاردان هوشبری برابر 13200000 ریال و بهیار برابر 12000000 ریال می باشد.         

   دانلود : وي‍ژه كاركنان شركت هاي خدمات پيمانكاري و تأمين نيروي انساني .           حجم فایل 17 KB
   دانلود : دستور العمل خريد خدمات گروه پرستاري           حجم فایل 18 KB
   دانلود : فرم قرارداد خريد خدمات حجمی گروه پرستاري           حجم فایل 76 KB