جناب آقای مهدی حبیبی

مدیریت پرستاری

داخلی : 290

 

 

شاخص های مدیریت پرستاری

 

 
   
شاخص های مدیریتی:

 

1- مديريت برنامه‌ريزی

 

براساس برنامه استراتژيک خارج سازمان (دانشگاه) و داخل سازمان (رياست مرکز) و نتايج ممیزی‌های به عمل آمده (داخلی و خارجی) در ابتدای سال اقدام به تدوين برنامه عملياتی پرستاری می‌شود.ومسئولين واحدهای پرستاری نيز برمبنای آن برنامه درون بخشی تدوين می نمايند.

 

 

2- مديريت فرايند منابع انسانی

 

- تعيين وضعيت موجود پرسنلی

 

- برآورد نيروی انسانی مورد نياز براساس حجم کار و ...

 

- توزيع نيروی انسانی حرفه‌ای و غيرحرفه‌ای با توجه به ويژگی‌های هربخش

 

- بهسازی نيروی انسانی از طريق آموزش‌های القايی و آشناسازی بدو ورود پرسنل، آموزش‌های ضمن خدمت، آموزش‌های مستمرو ...

 

- بکارگيری پرسنل و تفويض مسئوليت، انتصاب و يا انتخاب و ابقاء براساس شرايط احراز پست.

 

3- مديريت فرآيند ممیزی

 

- تدوين شاخص‌ها و اهداف ممیزی

 

- تعيين تيم‌های ممیزی

 

- تدوين طرح اطلاعاتی ممیزی‌ها در سطوح مديرپرستاری، سوپروايزر آموزشی، سوپروايزر بالينی و سرپرستاران و مسئولين شيفت‌ها

 

- انجام ممیزی‌ها براساس جداول گانت

 

- تجزيه تحليل نتايج حاصل از ممیزی‌ها

 

- برنامه‌ريزی اصلاحی پيرو نتايج بدست آمده .

 

4- مديريت فرآيند آموزش کارکنان و بيماران

 

- بررسی و آماده کردن درون دادهای آموزشی شامل: شرايط و امکانات، کتب، منابع جديد، وسايل آموزشی، فضای مناسب و ...

 

- تعيين نيازهای آموزشی

 

- اولويت بندی نيازهای آموزشی

 

- برنامه‌ريزی آموزشی(طرح درس- تقويم آموزشی و......)

 

- اجرای آموزش‌ها

 

- سنجش اثربخش آموزش‌ها (در حيطه آگاهی و عملکرد)

 

5- مديريت فرايند ارزشيابی کارکنان

 

- بازنگری حدود انتظارات براساس شرح وظايف به تفکيک هر بخش و رده

 

- تعيين شيوه‌های ارزشيابی (معيارها، زمانبندی و تناوب ارزشيابی)

 

- توجيه پرسنل در خصوص نحوه ارزشيابی، حدود انتظارات و ...

 

- ارزشيابی کارکنان براساس زمانبندی تدوين شده

 

- تعيين نقاط قوت و ضعف کارکنان

 

- برنامه‌ريزی جهت رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت

 

- استفاده از نتايج ارزشيابی جهت انتخاب، انتصاب و ... .

 

6- مديريت فرايند برگزاری جلسات وکميته ها

 

- تدوين برنامه زمانبندی تشکيل کميته پرستاری وسايرجلسات بارده های مختلف

 

- تعيين اعضای کميته های مربوطه

 

- اطلاع رسانی به اعضا

 

- تشکيل جلسات براساس برنامه زمانبندی شده

 

- استخراج مشکلات

 

- تصميم گيری جهت رفع مشکلات پرستاری

 

- ارجاع سايرمشکلات به واحدهای ذيربط

 

کلیه این فرآیندها در دفتر پرستاری بطور مدون پیگیری و بر اجرای آن در بخشها کنترل و نظارت می گردد .کلیه پرسنل جدید الورود پرستاری در بدو ورود از طریق CD آموزشی با مسئولین و مقررات پرستاری آشنا شده دربرنامه مدون آموزش وآشناسازی دربخش خود قرار می گیرند.دفتر پرستاری همواره آماده شنیدن نظرات، پیشنهادات ،انتقادات و تجارب و راهنمائی های پرسنل پرستاری سازمان می باشد.کلیه اقدامات اداری کارکنان پرستاری از کانال دفتر پرستاری صورت می گیرد.