دسترسی سریع
دوشنبه ٠٧ آذر ١٤٠١

عناوین مصوب در شورای HSR معاونت درمان تا کنون:

عناوین پژوهشی مصوب معاونت درمان

 

لازم به ذکر است که مشخصات طرح پژوهشی مربوطه را در فرم زیر پر نموده و به رابط پژوهشی در بیمارستان تحویل داده شود

 وبه عناوینی که تا سه روز قبل از جلسه تحویل داده شود ،بررسی میگردد .


فرم عنوان طرح

فرم پروپوزال