دسترسی سریع
دوشنبه ٠٧ آذر ١٤٠١

شرح وظايف مدير پرستاري دانشگاه

1- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در امور پرستاری  مطابق با دستورالعملها منطبق با سیاستها و دستورالعملهای وزارت و دانشگاه.

2- هدایت و  برنامه‌ریزی جهت توسعه ، تامین و توزیع  نیروی انسانی.

3-هدایت و  برنامه‌ریزی جهت توانمند سازی علمی و عملی مدیران و کادر پرستاری .

4- هدایت و  برنامه‌ریزی رعایت موازین شرعی و شئونات اسلامی و طرح انطباق.

5- برنامه‌ریزی و هماهنگی در جهت فعالیت‌های درون بخشی و برون بخشی.

6- هدایت و  برنامه‌ریزی درجهت ایمنی و سلامت جامعه و کارکنان.

7- برنامه‌ریزی در جهت امور رفاهی و فرهنگی کارکنان.

8- هدایت و  برنامه‌ریزی در ارتباط با تحقیقات کاربردی در حیطه پرستاری.

9- تدوین برنامه عملیاتی مدیریت پرستاری دانشگاه 

10- همکاری بر نحوه تخصیص و توزیع بودجه مدیریت پرستاری.

11- همکاری در رسیدگی به شکایات ارباب رجوع و کارکنان در حیطه پرستاری .

12- پیشنهاد انتخاب مدیران پرستاری بیمارستانها.

13- شرکت در کمیته‌های دانشگاهی و همکاری در پیشبرد اهداف این کمیته‌ها (اعتبار بخشی ،نقل و انتقالات و ...).

14- نظارت و کنترل برحسن اجرای فرآیندها و برنامه های مرتبط با پرستاری.

15- برنامه‌ریزی در جهت هماهنگی آموزش پرستاری با خدمات بالینی و تعامل با دانشکده پرستاری و مامایی و نظام پرستاری.

16- پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد قانون بهره‌وری در بخش دولتی و خصوصی.

17- همکاری در برگزاری همایشها و مراسمهای کشوری و جهانی.

18-هدایت و  برنامه‌ریزی جهت تنظیم برنامه عملیاتی مدیران پرستاری بیمارستان های تابعه .

19-هدایت و  برنامه‌ریزی کمیته های کنترل عفونت بیمارستان های تابعه.

20-هدایت و  برنامه‌ریزی کمیته های بهبود کیفیت پرستاری بیمارستان های تابعه .

21- انجام سایر امور محوله.