سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١
منو اصلی

   

نام و نام خانوادگی: ناصر نورآبادی

سمت:کارشناس حسابداری

 

تلفن واحد :05145023607

شرح وظایف پست سازمانی کارشناس حسابداری:

 

 

*     صدوركـليه اسناد حسابداري موسسه اعم از تنخواه گردانها , اموال و دارائيهاي ثابت خريداري شده وفروش رفته ، درآمدها وفروش ،هزینه های جاری، حقـوق ودستمزد ، اسناد اصلاحي ، و اعلام نواقص موجود درمستندات ارسالي به اشخاص ذیربط

*      نگهداري وكاربري سيستم نرم افزاري  مالي موسسه وتهيه نسخه پشتيباني بصورت هفتگي از اطلاعات موجود و نگهداري آنها در محل امن پس از اطمينان از صحت اطلاعات كپي برداري شده

*      دريافت و بررسي كليه اسناد ارسالي از ساير سيستم ها به سيستم حسابداري

*     تهيه پرينت اسناد و الصاق مدارك مربوطه جهت ارائه سند به سرپرست حسابداري در فاصله زماني تعيين شده

*     صدور درخـواست پرداخت ازطريق حسابهاي بانكي يا تنخواه گردان ، جهت تائيـد سرپرست حسابداري و تصويب مقامات مجاز پس ازاطمينان از كفـايت مدارك ومستـندات مربوطه و كنترل مانده ها و سوابق قبلي

*      نگهداري وراهبـري سيستم هاي مكانيزه حقوق و دستمزد وثبت ماهانه اطلاعات لازم در آن و كاربري ساير سيستمهاي نرم افزاري مـوجود

*      محاسبه وصدور اسناد پرداخت  و كـنترل حسابهاي مربوط به  پرسنل از قبيل وام پرسنلي ، مساعده ، حق ماموريت ، حقوق معـوقه ،حق الزحمه ، تسويه حساب با كاركنان ووتهيه سوابق جهت ارائه به بايگاني مالي و اداري

*      تهيه و كنترل لـيستهاي مربوط به  حقـوق و دستمزد ماهانه ، اظهارنامه ماهانه مالياتي و ليست بيمه وتهيه فـيش پرداخت حقـوق كاركنان جهت ارائه به اموراداري

*     ثبت بموقع دفاترقانوني (روزنامه وكل) براساس اسناد قطعي شده حسابداري ياخلاصه اسناد حسابداري تهيه شده از سيستم كامپيوتري ، مطابق آئين نامه ثبت ونگهداري دفاترقانوني مصوب وزارت اموراقتصادي ودارايي

*      محاسبه وتعديل ذخيره هاي موردنياز درپايان دوره مالي ، نظيربازخـريد سنـوات خدمت كاركنان ، بازخريد مرخصي ، هزينه هاي تحقق نيافته و… .

*     نگهـداري و كنترل حسابهاي انبار و صدوراسناد مربوطه

*      ريالي كردن حواله هاي انبار براساس روش هاي تعيين شده جهت نگهداري حسابداري انبار

*      كنترل موجودي  كليه اقلام موجود در آرشيو موسسه ورفع مغايرت احتمالي

*     جمعـداري اموال و نگهداري و راهبري سيستم اموال

*     انجام سایر امور ارجاعی

 

لینکهای مفید

 
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه