سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

نام و نام خانوادگی: مهدی ایزی

تلفن واحد:05145023706

شرح وظایف مسئول درامد 

 

v      آشنايي كامل با آئين نامه مالي ومعاملاتي دانشگاه وساير مقررات وقوانين مربوط با امور مالي

v      رسيدگي به اسناد درآمد وكنترل آنها با صورت حسابها

v      كنترل وثبت عمليات درآمد مراكز تابعه در دفاتر ويا نرم افزار رايانه مربوطه

v      دريافت قبوض ، سه برگي از استان وثبت در درفاتر ويارايانه براساس تعداد وسريال تحويلي

v      تحويل قبوض سه برگي براساس ميانگين مصرفي به مراكز بهداشتي درماني تابعه وثبت در دفاتر

v      ارسال در آمد شبكه به حساب در آمد دانشگاه بصورت ماهيانه

v      تهيه وتنظيم صورتحساب وتراز مالي درآمد ماهيانه شبكه وارسال به امور مالي دانشگاه

v      پيگيري دريافت مطالبات از سازمانهاي بيمه گر وساير موسسات طرف قرار داد

v      نظارت براجراي دقيق مقررات و قوانين  درآمدي خصوصاً انجام طرح اجرايي قبوض سه برگي

v      انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام ما فوق

v      نظارت بر تنظيم صورتحساب هاي بيمه اي وارسال به سازمانهاي بيمه گر طرف قرار داد وثبت در رايانه

v      تهيه گزارش ماهانه مصرف قبوض وميزان درآمدهاي نقدي وبيمه اي و ارسال به استان

v      دريافت فيشهاي واريزي درآمد نقدي از متصديان پذيرش مراكز وساير واريزيها وثبت سند مربوطه

انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام ما فوق