دسترسی سریع
پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١

 

  •  چک لیست پایش و ارزیابی عملکرد پرستاران  شاخص تطبیق مراقبتهای پرستاری با برنامه مراقبتی طراحی شده

 

 

 چک لیست پایش و ارزیابی عملکرد پرستاران  شاخص تطبیق مراقبتهای پرستاری با برنامه مراقبتی طراحی شده

 

واحد/محل خدمت:                                   بیمارستان:                                      تاریخ ارزیابی :

شناسنامه شاخص

الف ) علت منطقی جمع آوری داده ها : تطبیق مراقبتهای  پرستاری ثبت شده و انجام شده باعث ایجاد حس اطمینان در بیمار وهمچنین اعتماد پزشک میگردد.

ب)موضوع شاخص:  مدیریت0     امور مالی0       خدمات پزشکی0       خدمات پرستاری0       خدمات عمومی و پشتیبانی0     خدمات پاراکلینیک0

ج)ابعاد کیفی شاخص: اثربخشی0    کارایی 0     رضایتمندی0      ایمنی□       عدالت ودسترسی عادلانه□      تعهد□

د)فرمول شاخص: (تعداد کل موارد رعایت شده در  5 مورد ارزیابی/85)*100

و)نتیجه بررسی شاخص در 5 مورد ارزیابی:

     

 

                          شماره پرونده بیمار

                استاندارد

ارزیابی 1

ارزیابی2

ارزیابی3

ارزیابی4

ارزیابی5

 

 

 

 

 

1

1

آیابرنامه مراقبتی دستور داده شده توسط پزشک با برنامه مراقبتی ثبت شده درکاردکس پرستاری تطابق دارد؟

 

 

 

 

 

2

پيشرفت برنامه مراقبتي از زمان پذيرش توسط پرستار ثبت شده است.

 

 

 

 

 

3

آیا علائم حیاتی بیمار ساعت 6 صبح کنترل شده است؟

 

 

 

 

 

4

آیا پانسمان بیمار طبق ساعت مندرج در کاردکس تعویض شده است؟

 

 

 

 

 

5

آیا آموزش لازم توسط پرستار داده شده است؟

 

 

 

 

 

6

آیا مسکن بیمار طبق دستور داده شده است؟

 

 

 

 

 

7

آیا آنتی بیوتیک بیمار از طریق میکروست داده شده است؟

 

 

 

 

 

8

ایا از نرده کنار تخت برای بیماران بدحال,مسن و یا اطفال استفاده میشود؟

 

 

 

 

 

9

در صورت داشتن دستور جهت فیکس کردن  NGT,آیا اقدام لازم انجام شده است؟

 

 

 

 

 

10

در صورت داشتن دستور جهت فیکس کردن  سوند فولی,آیا اقدام لازم انجام شده است؟

 

 

 

 

 

11

آیا فیزیوتراپی توسط فیزیوتراپ در صورت داشتن دستور انجام شده است؟

 

 

 

 

 

12

آیا رژیم غذایی بیمار مطابق با برنامه مراقبتی وی,داده شده است؟

 

 

 

 

 

13

آیا اقدامات لازم جهت جلوگیری از زخم بستر در بیماران مستعد طبق برنامه انجام شده است؟

 

 

 

 

 

14

آیا  استراحت مطلق ,نسبی و یا راه بردن بیمار طبق برنامه مراقبتی وی انجام گرفته است؟

 

 

 

 

 

15

آموزشهاي لازم به بيمار وهمراهان وي  توسط پرستار  ارايه  وثبت  شده است.

 

 

 

 

 

16

در زمان ترخيص ،آموزشهاي لازم در زمينه مراقبتهاي پرستاري به شيوه اي  ساده وقابل درك به بيمار وهمراهان وي ارايه ودر پرونده وي به همراه تاریخ و زمان ترخیص ثبت  شده است.

 

 

 

 

 

17

گزارشهاي روند مراقبت ازبيمار توسط پرستار،حداقل يكبار درهرنوبت ثبت و با کاردکس همخوانی دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و امضاء حاضرین در شیفت:

 

 

                                                                                                                                 نام و  امضاء ارزیاب:

*** مواردی که در برنامه مراقبتی بیمار وجود ندارد ,تیک صحیح زده شود

 

 

   دانلود : شاخص تطبیق مراقبت های پرستاری با برنامه مراقبتی طراحی شده           حجم فایل 151 KB
   دانلود : شاخص تطبیق مراقبت های پرستاری با برنامه مراقبتی طراحی شده           حجم فایل 108 KB