دسترسی سریع
پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١

 

  • چک لیست پایش و ارزیابی عملکرد پرستاران  شاخص ثبت صحیح اقدامات پرستاری  انجام شده

 

 

 

چک لیست پایش و ارزیابی عملکرد پرستاران  شاخص ثبت صحیح اقدامات پرستاری  انجام شده

 

واحد/محل خدمت:                                   بیمارستان:                                      تاریخ ارزیابی :

شناسنامه شاخص

الف ) علت منطقی جمع آوری داده ها : ثبت دقیق گزارشات پرستاری باعث امنیت شغلی (از نظر قانونی)و همچنین باعث بهتر پیش رفتن اقدامات درمانی برای بیمار میشود

ب)موضوع شاخص:  مدیریت0     امور مالی0       خدمات پزشکی0       خدمات پرستاری0       خدمات عمومی و پشتیبانی0     خدمات پاراکلینیک0

ج)ابعاد کیفی شاخص: اثربخشی0    کارایی 0     رضایتمندی0      ایمنی□       عدالت ودسترسی عادلانه□      تعهد□

د)فرمول شاخص: (تعداد کل موارد رعایت شده در  5 مورد ارزیابی/65)*100

و)نتیجه بررسی شاخص در 5 مورد ارزیابی:

     

 

                          شماره پرونده بیمار

                استاندارد

ارزیابی 1

ارزیابی2

ارزیابی3

ارزیابی4

ارزیابی5

 

 

 

 

 

1

1

به ساعت ورودوخروج بیماربه اتاق عمل ،ساعت ویزیت و.... اشاره شده است

 

 

 

 

 

2

دستورات داروئی دقیق ثبت شده و با تجویز پزشک همخوانی دارد.

 

 

 

 

 

 

3

به انجام شدن ریپورت گرافی ها ،دریافت جواب آزمایشات یا موارد نیازمند پیگیری... اشاره شده است

 

 

 

 

 

4

وضعیت درد بیمار گزارش شده است.

 

 

 

 

 

5

گزارشهاي روند مراقبت ازبيمار توسط پرستار،حداقل يكبار درهرنوبت ثبت و با تجویز پزشک همخوانی دارد.

 

 

 

 

 

6

تغذیه بیمار ووضعیت دفع در پرونده ثبت شده است .

 

 

 

 

 

7

آموزشهاي لازم به بيمار وهمراهان وي  توسط پرستار  ارايه  وثبت  شده است.

 

 

 

 

 

8

درگزارش پرستاری به ایمنی بیمار وحفاظت وی اشاره شده است

 

 

 

 

 

9

تجویزتلفنی پزشک حداقل با دو امضاء پرستار به ثبت رسیده است

 

 

 

 

 

10

روي جملات اشتباه فقط خط كشيده شده وبالاي آن نوشته ميشو%D(�"اصلاح شد"ودرپايان گزارش تعداد موارد خط خوردگي باحروف ذكر شده وسپس امضا،مهر وسمت فردثبت ميگردد.

 

 

 

 

 

11

گزارشات خوانا ،با خودكارو بدون فاصله خالی ،خط خوردگی ولاک گرفتگی ثبت شده است .

 

 

 

 

 

12

بجای واژه های مبهم ( خوب ،نرمال ،متوسط ومطلوب )وضعیت بیمار توصیف شده است

 

 

 

 

 

13

پایان گزارش دارای مهر وامضاءنویسنده ، تاریخ وساعت  است و امکان اضافه کردن وجود ندارد

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

نام و امضاء حاضرین در شیفت:

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 نام و  امضاء ارزیاب:

 

 

   دانلود : شاخص ثبت صحیح اقدامات پرستاری انجام شده           حجم فایل 150 KB
   دانلود : شاخص ثبت صحیح اقدامات پرستاری انجام شده           حجم فایل 105 KB