دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٩ اسفند ١٤٠٢

 

  •     چک لیست پایش و ارزیابی عملکرد پرستاران  شاخص ثبت صحیح ارزیابی اولیه پرستاری

 

 

         چک لیست پایش و ارزیابی عملکرد پرستاران  شاخص ثبت صحیح ارزیابی اولیه پرستاری

 

واحد/محل خدمت:                                   بیمارستان:                                      تاریخ ارزیابی :

شناسنامه شاخص

الف ) علت منطقی جمع آوری داده ها : ارزیابی اولیه بیمار  باعث تسریع در تشخیص بیماری و انجام اقدامات درمانی موثرتر و تشخیص پرستاری دقیق میشود

ب)موضوع شاخص:  مدیریت0     امور مالی0       خدمات پزشکی0       خدمات پرستاری0       خدمات عمومی و پشتیبانی0     خدمات پاراکلینیک0

ج)ابعاد کیفی شاخص: اثربخشی0    کارایی 0     رضایتمندی0      ایمنی□       عدالت ودسترسی عادلانه□      تعهد□

د)فرمول شاخص: (تعداد کل موارد رعایت شده در  5 مورد ارزیابی/65)*100

و)نتیجه بررسی شاخص در 5 مورد ارزیابی:

     

 

                          شماره پرونده بیمار

                استاندارد

ارزیابی 1

ارزیابی2

ارزیابی3

ارزیابی4

ارزیابی5

 

 

 

 

 

1

1

يك پرستار با مدرك حداقل كارشناس پرستاري ،بيمار را در بخش پذيرش نموده است

 

 

 

 

 

2

اولين ارزيابي بيمار  دربرگه گزارش پرستاري درمحدوده زماني تعيين شده انجام و علائم حیاتی ثبت شده است.

 

 

 

 

 

3

در اولین ارزیابی ساعت وتاريخ پذيرش در بخش  ثبت شده است.

 

 

 

 

 

4

نتايج ارزيابي وضعيت سلامت جسمي وروحي بيمار و سابقه حساسیت داروئی و... درهنگام پذيرش  ثبت شده  است

 

 

 

 

 

5

آیا سابقه بیماری قبلی بیمار در گزارش نوشته شده است؟

 

 

 

 

 

6

نحوه ورود بيمار به بخش (ویلچر ،برانکارد، خدمه پرستار- همراه,...)توسط پرستار ثبت شده است.

 

 

 

 

 

7

در گزارش بدوورود به علت (شکایت )مراجعه ،نحوه مراجعه ،نوع حادثه اشاره شده است.

 

 

 

 

 

8

آموزشهای لازم به بیمار حداکثر تا بیست و چهار ساعت بعد از پذیرش داده شده و در فرم مربوطه ثبت شده است؟

 

 

 

 

 

9

آیا علایم حیاتی بیمار در برگه ثبت علایم حیاتی و در پایان گزارش پرستاری اول نوشته شده است؟

 

 

 

 

 

10

دستورات پزشک , در برگه مخصوص دستورات پزشک  توسط پرستار تیک  و امضا زده شده است؟(با ذکر ساعت و تاریخ)

 

 

 

 

 

11

گزارشات پرستاری در برگه گزارش پرستاری و در هر شیفت ثبت شده است؟

 

 

 

 

 

12

اقدامات مراقبتی بیمار مانند پانسمان ,فیزیوتراپی,اقدامات لازم جهت جلوگیری از بروز زخم فشاری و ....در برگه گزارش پرستاری ثبت شده الست؟

 

 

 

 

 

13

اوراق پرونده بترتیب زیر گذاشته شده است؟

1-برگه تسکین درد             2-برگه ثبت علایم حیاتی      3-برگه چارت علایم حیاتی

4-برگه دستورات پزشک       5-برگه گزارش پرستاری        6-برگه ازمایشات

7-برگه سیر بیماری            8-برگه شرح حال               9-برگه  خلاصه پرونده

10-برگه پذیرش بیمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و امضاء حاضرین در شیفت:

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 نام و  امضاء ارزیاب:

 

 

   دانلود : شاخص ثبت صحیح ارزیابی اولیه پرستاری           حجم فایل 149 KB