دسترسی سریع
پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١

 

 

  • چک لیست پایش و ارزیابی انطباق دستورات پزشک با دستورات اجرایی توسط پرستار

 

 

             چک لیست پایش و ارزیابی انطباق دستورات پزشک با دستورات اجرایی توسط پرستار

 

واحد/محل خدمت:                                   بیمارستان:                                      تاریخ ارزیابی :

شناسنامه شاخص

الف ) علت منطقی جمع آوری داده ها : اجرای صحیح و به موقع دستورات پزشک  حق مسلم بیمار است و همچنین باعث افزایش کیفیت خدمات درمانی میگردد

ب)موضوع شاخص:  مدیریت0     امور مالی0       خدمات پزشکی0       خدمات پرستاری0       خدمات عمومی و پشتیبانی0     خدمات پاراکلینیک0

ج)ابعاد کیفی شاخص: اثربخشی0    کارایی 0     رضایتمندی0      ایمنی□       عدالت ودسترسی عادلانه□      تعهد□

د)فرمول شاخص: (تعداد کل موارد رعایت شده در  5 مورد ارزیابی/45)*100

و)نتیجه بررسی شاخص در 5 مورد ارزیابی:

     

 

                          شماره پرونده بیمار

                استاندارد

ارزیابی 1

ارزیابی2

ارزیابی3

ارزیابی4

ارزیابی5

 

 

 

 

 

1

1

آیا دستورداده شده پزشک جهت ثبت کنترل علایم حیاتی و یا ثبت GCS با موارد ثبت شده تطابق دارد

 

 

 

 

 

2

آیا تجویز مسکن توسط پزشک با مسکن داده شده مطابقت دارد

 

 

 

 

 

3

-آیا تجویز دارویی توسط پزشک با اقدام اجرا شده توسط پرستار تطابق دارد(در صورت خیر چند مورد عدم تطابق ذکر گردد با توضیحات)

توضیحات در صورت لزوم:

 

 

 

 

 

 

4

-آیا ارسال آزمایش با دستور پزشک مطابقت  دارد

 

 

 

 

 

5

-آیا انجام گرافی ،CT و MRIو .... بادستور پزشک مطابقت دارد

 

 

 

 

 

6

-در صورت داشتن ترانسفوزیون خون ،آیا مقدار خون ترانسفوزیون شده باتجویز پزشک مطابقت دارد

 

 

 

 

 

7

-درصورت O2  تراپی ،آیامقدار اکسیژن تجویز شده وروش O2 تراپی،  که در گزارش ثبت شده است، بادستور پزشک مطابقت دارد

 

 

 

 

 

8

در صورت داشتن فیزیوتراپی,آیاتعداد دفعات و نوع  فیزیوتراپی با اقدام انجام شده تطابق دارد؟

 

 

 

 

 

9

آیا تجویز پزشک جهت کنترل جذب و دفع ,انجام و در پرونده ثبت شده است؟

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

نام و امضاء حاضرین در شیفت:

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 نام و  امضاء ارزیاب:


 

 

   دانلود : شاخص انطباق دستورات پزشک با دستورات اجرایی توسط پرستار           حجم فایل 146 KB
   دانلود : شاخص انطباق دستورات پزشک با دستورات اجرایی توسط پرستار           حجم فایل 104 KB