دسترسی سریع
دوشنبه ٠٧ آذر ١٤٠١

چک لیست پایش و ارزیابی عملکرد پرستاران "شاخص دارو درمانی"

 

 

چک لیست پایش و ارزیابی عملکرد پرستاران  شاخص دارودرمانی

 

واحد/محل خدمت:                                   بیمارستان:                                      تاریخ ارزیابی :

شناسنامه شاخص

الف ) علت منطقی جمع آوری داده ها :دقت در دارودرمانی بیماران باعث کاهش خطاهای پزشکی ،افزایش اثربخشی اقدامات درمانی و افزایش اعتماد بیماران میگردد

ب)موضوع شاخص:  مدیریت0     امور مالی0       خدمات پزشکی0       خدمات پرستاری0       خدمات عمومی و پشتیبانی0     خدمات پاراکلینیک0

ج)ابعاد کیفی شاخص: اثربخشی0    کارایی 0     رضایتمندی0      ایمنی□       عدالت ودسترسی عادلانه□      تعهد□

د)فرمول شاخص: (تعداد کل موارد رعایت شده در  5 مورد ارزیابی/70)*100

و)نتیجه بررسی شاخص در 5 مورد ارزیابی:

     

 

 

                          شماره پرونده بیمار

                استاندارد

ارزیابی 1

ارزیابی2

ارزیابی3

ارزیابی4

ارزیابی5

 

 

 

 

 

1

1

قفسه دارویی برای حفظ داروهای شبانه روزی در بخش وجود دارد.

 

 

 

 

 

2

داروهای تاریخ گذشته در بخش وجود ندارد

 

 

 

 

 

3

ظروف داروها دارای برچسب اسم ،دوز  وتاریخ انقضاء میباشد .

 

 

 

 

 

4

ویال های باز یا حل شده دارای برچسب دوز،ساعت ،تاریخ میباشد وبه زمان مدت استانداردنگهداری دارو توجه شده است .

 

 

 

 

 

5

پرسنل از محل داروهای مصرفی،نحوه آماده کردن آن ،نگهداری ،رقیق کردن ومحاسبه دوز برابر دستور آگاهی دارند وبه آن عمل میکنند .

 

 

 

 

 

6

فاصله زمانی بین آماده کردن دارو تازمان مصرف طبق استاندارد میباشد.

 

 

 

 

 

7

برای استفاده از آنتی بیوتیک ها وداروهای خاص از میکروست استفاده میشود.

 

 

 

 

 

8

برای  داروهای مشخص شده ، میکروست در مقابل نورحفظ میشود

 

 

 

 

 

9

برای هر آمپول از یک سرنگ جداگانه استفاده میشود.

 

 

 

 

 

10

نحوه چیدمان دارو ها بصورتی است که  بروزخطا ها را کاهش میدهد.

 

 

 

 

 

11

برای دارو های حساس ویا مقادیر خیلی دقیق از پمپ انفوزیون استفاده میشود.

 

 

 

 

 

12

ویالهای مشابه وآنهایی که تزریق آنها خطرناک است جداگانه نگهداری میشوند.

 

 

 

 

 

13

در صورت نیاز به نگهداری مقداری از دارو قبل از تزریق با سرنگ استریل جداگانه حفظ میشود ودارای برچسب است.

 

 

 

 

 

14

کشیدن دارو به داخل سرنگ در بالین بیمار انجام میگردد

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

نام و امضاء حاضرین در شیفت:

 

                                            نام و  امضاء ارزیاب:     

 

 

   دانلود : چک لیست پایش و ارزیابی عملکرد پرستاران "شاخص دارودرمانی"           حجم فایل 146 KB
   دانلود : چک لیست پایش و ارزیابی عملکرد پرستاران "شاخص دارو درمانی"           حجم فایل 56 KB