دسترسی سریع
دوشنبه ٠٧ آذر ١٤٠١

چک لیست پایش و ارزیابی عملکرد پرستاران "شاخص درمانی"

 

چک لیست پایش و ارزیابی عملکرد پرستاران  شاخص سرم درمانی

 

واحد/محل خدمت:                                   بیمارستان:                                      تاریخ ارزیابی :

شناسنامه شاخص

الف ) علت منطقی جمع آوری داده ها  :دقت در انفوزیون سرم بیماران باعث کاهش خطاهای پزشکی ،افزایش اثربخشی اقدامات درمانی و افزایش اعتماد بیماران میگردد

ب)موضوع شاخص:  مدیریت0     امور مالی0       خدمات پزشکی0       خدمات پرستاری0       خدمات عمومی و پشتیبانی0     خدمات پاراکلینیک0

ج)ابعاد کیفی شاخص: اثربخشی0    کارایی 0     رضایتمندی0      ایمنی□       عدالت ودسترسی عادلانه□      تعهد□

د)فرمول شاخص: (تعداد کل موارد رعایت شده در  5 مورد ارزیابی/55)*100

و)نتیجه بررسی شاخص در 5 مورد ارزیابی:

     

 

 

                          شماره پرونده بیمار

                استاندارد

ارزیابی 1

ارزیابی2

ارزیابی3

ارزیابی4

ارزیابی5

 

 

 

 

 

1

1

کلیه سرم ها دارای شناسنامه سرم ،شامل تاریخ ،ساعت وصل ،نام پرستار ،نام بیمار ،تعداد قطرات ،دوز دقیق دارو های اضافه شده است

 

 

 

 

 

2

نمونه سرم وصل شده به بیمار با دستور پزشک مطابقت دارد

 

 

 

 

 

3

تعداد قطرات تنظیم شده با دستور همخوانی دارد وجریان سرم ادامه دارد  .

 

 

 

 

 

4

علائم نشت وفلبیت در محل تزریق مشهود نیست.

 

 

 

 

 

5

زمان مجاز میکروست  وآنژیوکت (72 ساعت )وست سرم (24 ساعت )رعایت شده است.

 

 

 

 

 

6

نوع سرم دریافتی ،داروهای اضافه شده ، واکنش های احتمالی و... در گزارش پرستاری ثبت شده است .

 

 

 

 

 

7

سرم های مخصوص انفوزیون دارو ،دارای تاریخ شروع هست وهر 24 ساعت تعویض میگردد.

 

 

 

 

 

8

برچسب سرم ها با خود سرم (نوع ومقدار ) مطابقت دارد .

 

 

 

 

 

9

سرم از نظر حجم دریافتی بادستور پزشک مطابقت دارد.

 

 

 

 

 

10

تاریخ انقضاء سرم ها ،وجود کریستال ویا تغییر رنگ کنترل شده است.

 

 

 

 

 

11

برای سرم ها ی خاص از ست فیلتر دار استفاده میشود

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

نام و امضاء حاضرین در شیفت:

 

                                            نام و  امضاء ارزیاب:     

 

 

   دانلود : چک لیست پایش و ارزیابی عملکرد پرستاران "شاخص زخم بستر"           حجم فایل 145 KB
   دانلود : چک لیست پایش و ارزیابی عملکرد پرستاران "شاخص سرم درمانی"           حجم فایل 54 KB