دسترسی سریع
پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١

 

  • برنامه توسعه فردی

 

برنامه توسعه فردی

Personl Development Plan-PDP

واحد/بخش:                             بیمارستان:

مشخصات فردی و شغلی :

 

نام ونام خانوادگی :

شماره ملی :

آخرین مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

سابقه خدمت :

عنوان پست سازمانی :

واحد محل خدمت:

تاریخ تکمیل فرم :

 

ردیف

نیاز آموزشی

نحوه پاسخ به نیاز آموزشی مربوطه

زمان برگزاری دوره آموزشی

نتیجه ارزیابی

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 نام و امضاء کارمند :

 

امضاء مسئول بخش / واحد :                                                       امضاء و  سوپروایزر آموزشی :

             

 

   دانلود : برنامه توسعه فردی           حجم فایل 29 KB
   دانلود : برنامه توسعه فردی           حجم فایل 90 KB