دسترسی سریع
دوشنبه ١٤ اسفند ١٤٠٢

 

  • آزمون توجیهی بدو ورود
  • چک لیست توجیهی نیروهای بدوورود

 

 

 

آزمون توجیهی  بدو ورود

 

واحد/محل خدمت:                                 بیمارستان:

:

مشخصات فردی و شغلی :

نام ونام خانوادگی :

شماره ملی :

آخرین مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

سابقه خدمت :

عنوان پست سازمانی :

واحد محل خدمت:

تاریخ ارزیابی :

 

 

قسمت A  توسط سوپروایزر كنترل عفونت و قسمت B  توسط سوپروایزر آموزشي تكميل ميگردد.

 

A

 

مباحث ایمنی

نمره کسب شده

 نمره کل

 ارزیابی مجدد درصورت نیاز

1

بهداشت دست

 

2

 

2

تزریقات ایمن

 

2

 

3

ایمنی بیمار

 

1

 

4

عفونتهای بیمارستانی

 

2

 

5

روشهای تهیه و آماده سازی ضدعفونی کننده ها و گندزداها

 

1

 

6

نیدل استیک

 

1

 

B

            مباحث توجیهی بدو ورود

نمره کسب شده

 نمره کل

 ارزیابی مجدد درصورت نیاز

1

 رسالت ,چشم انداز و  ارزشها

 

2

 

2

منشور حقوق بیمار

 

2

 

3

نمودار سلسله مراتب سازمانی

 

1

 

4

مدیریت بحران

 

2

 

5

مدیریت خطر

 

2

 

6

اطفاء حریق

 

1

 

7

آشنایی محل و محتویات پوستر های آموزشی

 

1

 

 

   نمره کسب شده :  ..............               نیاز به ارزیابی مجدد دارد  ؟  بلی      خیر

در صورت نیاز به ارزیابی مجدد، تاریخ ارزیابی مجدد :....................

امضاء آموزش گیرنده  :                                      امضاء سوپروایزر آموزشی :                                                      

 

امضاء مدیر پرستاری :

 
     

 

 

چك ليست توجیهی نیروهای جدید الاستخدام / بدو ورود

 

واحد/محل خدمت:                                 بیمارستان:

مشخصات فردی و شغلی :

نام ونام خانوادگی :                

شماره ملی :

آخرین مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

سابقه خدمت :

عنوان پست سازمانی :

واحد محل خدمت:

تاریخ ارزیابی :

 

 

رديف

 واحدهاي لازم جهت مراجعه

تيك زده شود

رديف

 واحدهاي لازم جهت مراجعه

تيك زده شود

1

مراجعه به مدیریت یا  مترون

 

5

سوپر وایزر کنترل عفونت

 

 

تعیین بخش مربوطه

 

 

تشکیل پرونده بهداشتی و بررسی واکسیناسیون

 

 

تحویل فرم توجیهی بدو ورود

 

 

انجام و بررسی تیتر   Ab  علیه HBS

 

 

 تحویل شرح وظایف و دريافت فرم با امضا شخص

 

 

آشنایی با  مباحث بهداشت حرفه ای  

 

 

تحویل فرم مشخصات پرسنلی و گرفتن شماره تماس

 

 

آشنایی با کتابچه عفونت های بیمارستانی

 

 

امضا مترون

 

 

امضا سوپر وایزر کنترل عفونت

 

2

 مراجعه به امور اداری

 

6

بهداشت محیط

 

 

تکمیل فرم های اداری مربوطه(ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی )

 

 

مدیریت پسماند

 

 

ارائه عکس به کارپرداز جهت تهیه اتیکت

 

 

امضا مسوول بهداشت محيط

 

 

آشنایی با قوانین اداری و  مرخصی ها

 

 

نحوه جدا سازی و تفکیک زباله ها

 

 

تحویل کمد لباس و گرفتن شماره پلاک ماشین و ثبت شماره تلفن در تلفنخانه

 

 

نحوه گندزدایی و ضد عفونی وسایل و تجهیزات پزشکی

 

 

امضا مسوول امور اداري

 

 

 

 

3

امور مالی

 

7

سوپروایزر آموزشی

 

 

ارائه شماره حساب و شماره بیمه 

 

 

آشنایی با کتابچه توجیهی بدو ورود

 

 

انجام امور مربوط به بیمه

 

 

آشنایی با کتابچه دارویی و کتابچه سلامت شغلی

 

 

امضا مسوول امور مالي

 

 

آشنایی ودادن کتابچه گزارش نویسی

 

4

حراست

 

 

آشنایی با کارتهای آموزشی و آموزش به بیمار

 

 

آشنایی با قوانین ومقررات و اشنایی با  محیط فیزیکی و قسمتهای مختلف اداری

 

 

تکمیل فرمهای نیاز سنجی آموزشی

 

 

موارد آسیب فردی و محیطی به همکاران گوشزد گردد

 

 

آموزش و تکمیل فرم های PDP

 

 

امضا مسوول حراست

 

 

امضا سوپروایزر آموزشی

 

 

 


   دانلود : چک لیست توجیهی نیروهای بدو ورود           حجم فایل 38 KB
   دانلود : چک لیست توجیهی نیروهای بدوورود           حجم فایل 116 KB
   دانلود : آزمون توجیهی بدو ورود           حجم فایل 99 KB
   دانلود : آزمون توجیهی بدو ورود           حجم فایل 38 KB