مسئول محترم تزریقات : جناب آقای سعید اسلامی تبار

شماره داخلی : 4066