دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٦ مهر ١٤٠١

در سال 1374 و در راستاي ادغام فعاليتهاي بهداشتي درماني در سيستم شبكه، طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در PHCبا هدف ارتقاء سلامت دهان و دندان جامعه از طريق افزايش آگاهي مردم و بهبود كمي و كيفي وضعيت ارائه خدمات اوليه بهداشت دهان و دندان مطرح و به صورت آزمايشي در چند شهر كشور به اجرا در آمد.

ارتقاء بهداشت دهان و دندان جامعه مستلزم دسترسي آسان مردم به مراقبتهاي اوليه بهداشتي دهان و امكان استفاده از خدمات بهداشت دهان و دندان به صورت طبقه بندي شده مي باشد. گستردگي شبكه مراقبتهاي اوليه بهداشتي در كشور اين امكان را در زمينه مراقبتهاي عمومي ميسر ساخته است.

وضعیت کنونی واحد

  • واحد سلامت دهان و دندان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با جمعيت تحت پوشش حدود 446599 نفر ) 152908 جمعيت روستائي و 293691 نفر جمعيت شهري ) که با 4 شبکه بهداشت و درمان شامل  2  مركز بهداشتي درماني شهري و 24 مركز بهداشتي درماني روستائي و 11 مركز بهداشتي درماني شهري - روستائي و 193 خانه بهداشت ،26 پايگاه بهداشتي ، 28 مرکز دارای واحد دندانپزشکی که 18 مرکز فعال ، 7 مرکز غیر فعال و 3مرکز نیمه فعال با کادر پرسنلی 18 دندانپزشک رسمی ، 4 دندانپزشک طرحی و 2 نفر بهداشتکار دهان و دندان همگام با ساير دانشگاه ها در راستاي تامين سلامت هموطنان خويش قدم بر می دارد.

اين واحد متشكل از  یک كارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان مي باشد كه در راستاي هدف ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان افراد جامعه گام بر مي دارد .