رئیس محترم بخش عفونی : جناب آقای دکتر ابوالفضل شکیبا

مسئول محترم بخش عفونی : سرکار خانم بهناز عاقل

تعداد تخت فعال : 19

شماره داخلی : 4170 - 4171 - 4172