مسئول بخش عفوني : آقای دکتر ابوالفضل شکیبا

سرپرستار بخش :خانم روبیدا صادق زاده        داخلی :  44014170