دسترسی سریع
پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١

 

 بازدید معاون محترم پرستاری وزارت محترم  بهداشت و درمان از بیمارستان واسعی