دسترسی سریع
يکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

 

  • فرم پروپزال
  • عناوین پیشنهادی  طرح های تحقیقاتی 
  •  اسلایدهای آموزشی  کارگاه روش تحقیق پرستاری -روز اول-  1392/08/18
  • اسلایدهای آموزشی کارگاه روش تحقیق پرستاری -روز دوم -1392/09/02
  • اسلاید های آموزشی کارگاه روش تحقیق پرستاری -روز سوم -1392/09/16

   کارگاه روش تحقیق پرستاری -روز اول-کلیات روش تحقیق و انتخاب موضوع -آقای حسین زاده   

   کارگاه روش تحقیق پرستاری-روز اول -اهداف و فرضیات-آقای حسین زاده   

  کارگاه روش تحقیق پرستاری-روز اول - انواع مطالعات&متغیرها -آقای دکتر صفاری   

 کارگاه روش تحقیق پرستاری-روز دوم -متغیرها-آقای حسین زاده    

 کارگاه روش تحقیق پرستاری -روز دوم-روش های جمع آوری داده ها -آقای حسین زاده   

کارگاه روش تحقیق پرستاری -روز دوم -جامعه و نمونه-آقای دکتر صفاری

کارگاه روش تحقیق پرستاری -روز سوم -اخلاق پژوهش -ارائه:آقای حسین زاده

کارگاه روش تحقیق پرستاری -روز سوم -انتشار یافته ها -ارائه :آقای حسین زاده

کارگاه روش تحقیق پرستاری -روز سوم -آنالیز داده ها -آقای دکتر صفاری

 

   دانلود : عناوین پیشنهادی طرح های تحقیقاتی -مدیریت پرستاری سبزوار           حجم فایل 46 KB
   دانلود : فرم پروپزال           حجم فایل 168 KB