دهمین اهداکننده عضوسال 92

اهداء اعضاء زهرادولت آبادی بانوی 36ساله سبزواری لبخندزندگی رابرلبان 5بیمارنشاند

به گزارش خانم بهرامپورمسئول واحدشناسايي اعضا ءپيوندي دانشگاه ،مرگ مغزي خانم زهرادولت آبادي بانوي جوان 36ساله سبزواري دراثرخونريزي مغزي، درتاريخ 1392/11/6توسط پزشكان كميته مرگ مغزي تأييد وپس از اخذ رضايت از خانواده ايشان جهت اهداءاعضاءازبيمارستان امدادشهيدبهشتي سبزواربه بيمارستان منتصريه مشهد اعزام گرديد .

وی افزود : دردهمين عمل اهداء اعضاء سال 1392 درتاريخ 1392/11/9پس از سپري نمودن مراحل قانوني اعضا مرحومه به شرح ذيل به بيماران نيازمند پيوند زده شد:

كليه هاي زنده ياد زهرادولت آبادي به خانم 27 ساله اهل درگز و آقاي 22 ساله ساكن مشهد كه سالها از نارسايي كليه رنج ميبردند و با دياليز تحت درمان بودند به صورت رايگان اهدا و پيوند شد.كبددر بيمارستان نمازي شيراز به آقايي 40 ساله از مشهد پيوندزده شد.قرنيه هايي نامبرده نيز به بيمارستان خاتم الانبياء جهت پيوند ارسال شد.

اميداست انجام اين امرخداپسندانه باعث خشنودي خداوندبزرگ وشادي روح مرحومه زهرادولت آبادي وآرامش خانواده بزرگوارشان باشد.