نهمین اهداکننده عضوسال 92

پیونداعضاء حامدیعقوبی جوان 36ساله به 3بیمارحیاتی دوباره بخشید.

 

به گزارش خانم بهرامپورمسئول واحدشناسایی اعضا ءپیوندي دانشگاه ،مرگ مغزی آقای حامدیعقوبی جوان 36ساله ساکن کرج دراثرسانحه واژگونی خودرو، درتاریخ 1392/8/8توسط پزشکان کمیته مرگ مغزی تأیید وپس از اخذ رضایت از خانواده ایشان جهت اهداءاعضاء ازبیمارستان امدادشهیدبهشتی سبزواربه بیمارستان منتصریه مشهد اعزام گردید و درنهمین عمل اهداء اعضاء سال 1392 درتاریخ 1392/8/10پس از سپری نمودن مراحل قانونی اعضا مرحوم به شرح ذیل به بیماران نیازمند پیوند زده شد :

 کلیه های زنده یادبه آقايی 36 ساله اهل سبزوار وخانمي 35ساله از بهشهرمازندران وکبدبه خانمی 48ساله اهل تهران به طوررایگان اهداء و پیوندزده شد.

اميداست انجام اين امرخداپسندانه باعث خشنودي خداوندبزرگ وشادي روح مرحوم حامدیعقوبی وآرامش خانواده بزرگوارشان باشد.