هشتمین اهداکننده عضوسال 92

پیونداعضاء بهزاددهنه ای جوان 17ساله به 5بیمارحیاتی دوباره بخشید

به گزارش خانم بهرامپورمسئول واحدشناسایی اعضاءپیوندي دانشگاه ،مرگ مغزی آقای بهزاددهنه ای جوان 17ساله سبزواری درتاریخ 1392/8/4 توسط پزشکان کمیته مرگ مغزی تأیید وپس از اخذ رضایت از خانواده ایشان جهت اهداء اعضاء ازبیمارستان امدادشهیدبهشتی سبزواربه بیمارستان منتصریه مشهد اعزام گردید و درهشتمین عمل اهداء اعضاء سال 1392 درتاریخ 1392/8/6پس از سپری نمودن مراحل قانونی اعضا زنده یاد به شرح ذیل به بیماران نیازمند پیوند زده شد :

  2 کلیه روانشاد به آقايی 23 ساله وخانمي 17 ساله از مشهد و همچنين 2قرنیه به خانمی 58ساله ازقوچان وخانمی 29ساله ازنیشابور وکبدبه خانمی 22ساله اهل کرمانشاه پیوندزده شد.

اميداست انجام اين امرخداپسندانه باعث خشنودي خداوندبزرگ وشادي روح مرحوم بهزاددهنه ای وآرامش خانواده بزرگوارشان باشد.