پنجمین اهداکننده عضوسال 92

اهداء اعضای پدر 58 ساله سبزواری و لبخند 3 بیمار به زندگی


به گزارش مسئول واحد شناسایی اعضاء پیوندی دانشگاه، پس از اینکه مرگ مغزی آقای حسین طبسی  پدر 58ساله سبزواری ساکن روستای طبس  ، توسط اعضاء کمیته تأیید و تشخیص مرگ مغزی تأیید گردید با اخذ رضایت توسط واحد شناسایی اعضاء پیوندی این دانشگاه ازخانواده زنده یاد در تاریخ 7 / 7/ 1392از بیمارستان امداد شهید بهشتی سبزوار به بیمارستان منتصریه مشهد اعزام شد و در تاریخ 8 / 7/ 1392 در پنجمین عمل اهداء عضو سال 92 باعث نجات جان3 نفر از همنوعان نیازمند شد.

خانم بهرامپور افزود: کلیه های زنده یاد به آقایی 54 ساله اهل سرخس و آقایی 59 ساله اهل بیرجند که سالها از نارسایی کلیه رنج می برند به طور رایگان اهداء و پیوند زده شد. همچنین کبد جهت اهداء و پیوند به بیمارستان نمازی شیراز فرستاده شد .

امید است انجام این امر خداپسندانه باعث خشنودی خداوند بزرگ و شادی روح مرحوم حسین طبسی و آرامش خانواده بزرگوارشان گردد.