جمعه ٠٢ مهر ١٤٠٠
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
روابط عمومی
سايتهای مرتبط
کنفرانسها و کارگاهها

برنامه زمانبندی کارگاههای آموزشی بیمارستان برادران شهید مبینی

  سال 1392

بازگشت

ردیف

عنوان کارگاه

تعدادساعات

گروه هدف

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

تعدادشرکت کنندگان

1

هم آغوشي مادر و نوزاد

8

پرستار - اتاق عمل- هوشبری

دوره اول 9/4/92

بیمارستان مبینی

40نفر

17نفرواسعی

5نفرامداد

دوره دوم10/4/92

بیمارستان مبینی

40نفر

18نفرواسعی

2نفرجغتای

2

وابستگي به مواد مخدر در مادر باردار

8

ماماها

دوره اول 29/5/92

بیمارستان مبینی

52نفر

7نفرواسعی

5نفرامداد

دوره دوم 30/5/92

بیمارستان مبینی

52نفر

8نفرواسعی

3نفرجغتای

3

مراقبت بحراني نوزاد در معرض خطر

8

ماما

دوره اول 1/7/92

بیمارستان مبینی

36نفر

12نفرواسعی

5نفرامداد

دوره دوم2/7/92

بیمارستان مبینی

36نفر

13نفرواسعی

 3نفرنقاب

4

تغذيه با شير مادر

18

ماما- پرستار

 

 

2نفر

5

احياي نوزادان

8

ماما- پرستار

دوره اول29/7/92

بیمارستان مبینی

35نفر

17نفرواسعی

5نفرامداد

دوره دوم30/7/92

بیمارستان مبینی

35نفر

18نفرواسعی

6

تكريم مادر باردار

8

پرستار -ماما- اتاق عمل- هوشبری

دوره اول 18/8/92  

بیمارستان مبینی

32نفر

5نفرواسعی

3نفرجغتای

دوره دوم 19/8/92

بیمارستان مبینی

32نفر

5نفرامداد

5نفرواسعی

3نفرنقاب