جمعه ٠٢ مهر ١٤٠٠
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
روابط عمومی
سايتهای مرتبط
معرفی اعضا

معرفی اعضای واحدآموزش

معاونت آموزشی: خانم دکتر افتخاری یزدی

مدیر آموزش :خانم معظم آذر آیین  

سوپروایزرآموزشی :خانم مرضیه ترکمن نژاد سبزواری

رابط آموزشی بیمارستان

رابط آموزشی بخشها