سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

  مرکز بهداشتی درمانی طبس :

 

   سال تاسیس :

     جمعیت تحت پوشش : 2528

   جمعیت خانوار:837

    فاصله تا شهرستان : سبزوار 25کیلومتر                       خوشاب 50 کیلومتر

l    موقعیت جغرافیایی : شمال شهرستان سبزوار و غرب شهرستان خوشاباین مر کز دارای 10 روستا و 3 خانه بهداشت (طبس ، درفک ، چرو ) می باشد .

در این مرکز واحدهای پزشکی ، بهداشتی ، مامایی، بهیاری ، و داروخانه فعال می باشد.

پزشک خانواده در این مرکز بهداشتی در مانی در حال اجرا می باشد.

این مرکز دارای روستای قمر   به شرح زیر می باشند:

خانه بهداشت طبس (بازقند ، دیواندر) ،خانه بهداشت درفک (درفک علیا ، رود سراب ) ، خانه بهداشت چرو (حسن آباد ، نصرآباد ، یحیی آباد ) می باشد.