دسترسی سریع
دوشنبه ٠٧ آذر ١٤٠١

اداره نظارت و اعتبار بخشی یکی از واحد های حساس و مهم زیر مجموعه معاونت درمان می باشد. که با مدیریت موثر و کارآمد فرآیند های نظارت و اعتباربخشی ضمن استفاده بهینه از سرمایه مالی و انسانی، افزایش کارآیی منابع انسانی و ارائه خدمات درمانی، کیفی محقق می گردد.

اداره نظارت علاوه بر اعتباربخشی و درجه بندی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه و بازدید های نظارتی از کلیه بیمارستان ها، مطب ها و موسسات پزشکی و پیراپزشکی فعالیت های متعددی به شرح ذیل را نیز بر عهده دارد :

  • فعالیت های مربوط به صدور پروانه های موسسات پزشکی و برگزاری کمیسیون ماده 20
  • فعالیت های مربوط به اعتباربخشی بیمارستان ها
  • فعالیت های مربوط به امور پزشکان
  • فعالیت های مربوط به واحد درمان سوء مصرف مواد و برگزاری کمیسیون ماده 31
  • فعالیت های مربوط به رسیدگی به شکایات
  • فعالیت های مربوط به برنامه تحول نظام سلامت
  • فعالیت های مربوط به امور تعرفه ها و کمیته های تخصصی درمان
  • جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز درمانی و تجزیه و تحلیل آن