دسترسی سریع
دوشنبه ٠٧ آذر ١٤٠١

 

گزارش عملكرد مديريت پرستاري دانشگاه علوم پزشكي سبزوار در سال 91

 

در ميان فعالان عرصه سلامت ، پرستار به عنوان وسيع ترين طيف در خط مقدم تعامل با بيماران در توسعه اين ديدگاه جايگاه ممتازي دارد كه با برنامه ريزي اصولي جهت ارتقاء  كيفيت خدمات پرستاري مي توان گامهاي بلندي در جهت ارتقاء سطح سلامت اقشار جامعه و افزايش رضايتمندي مراجعين برداشت بنابراين مدیریت پرستاري معاونت درمان مي توان نقش مهمي در توسعه سلامت جامعه داشته باشد.

لذا مهمترين فعاليتهاي مدیریت پرستاري معاونت درمان در سال 91 به اختصار به شرح ذيل مي باشد:

1-   ارتقاء سطح علمي پرسنل پرستاري در واحدهاي تابعه از طريق :

-بررسي سطح علمي پرسنل پرستاري

-نياز سنجي دوره هاي آموزشي جهت پرسنل توسط سوپروايزرهاي آموزشي

-جمع بندي و اولويت بندي نيازسنجي هاي آموزشي

-برنامه ريزي و تنظيم تقويم آموزشهاي تخصصي پرسنل پرستاري با همكاري سوپروايزر آموزشي

-تشكيل جلسات ماهانه با سوپروايزرهاي آموزشي واحدهاي تابعه و بررسي مشكلات آموزشي موجود در حين برگزاري كارگاههاي آموزشي جهت پرسنل كادر پرستاري و همچنين بررسي موانع موجود بر سرراه آموزش به بيماران و پيگيري در جهت رفع آنها

-اعلام دوره هاي پيشنهادي جهت برگزاري به معاونت محترم توسعه مديريت و منابع جهت اخذ موافقت اوليه سازمان مديريت و برنامه ريزي

-برگزاري دوره هاي آموزشي طبق برنامه زمانبندي شده، با همكاري صميمانه اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه و پزشكان شاغل در بيمارستانهاي تابعه

-نظارت بر اجراي كارگاههاي آموزشي ضمن خدمت در بيمارستانهاي تابعه توسط كارشناسان و مديريت پرستاري

-جمع آوري نتايج ازمون شركت كنندگان كارگاههاي آموزشي

-آماده نمودن دفترچه برگزاري آزمون و ارسال آن به معاونت محترم توسعه و مديريت منابع جهت اخذ مجوز نهايي از سازمان مديريت براي صدور گواهي دوره هاي برگزار شده.

لازم به ذكر است در سال 91 بالغ بر 50 كارگاه آموزشي برگزارشد كه در مجموع پانزده هزار ساعت نفر آموزش هاي تخصصي را در زمينه هاي شغلي دريافت نمودند.

2-ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري دربيمارستانهاي تابعه از طريق:

-حفظ و ارتقا ء كيفيت خدمات پرستاري در جهت رضايتمندي بيماران و كاركنان در واحدهاي تابعه

-حركت به سمت ارائه خدمات پرستاري به صورت استاندارد

-تهيه چك ليست نظارتي جهت بخشهاي مختلف بيمارستاني

-برنامه ريزي تقويم بازديدهاي مدیریت پرستاري از بخشهاي مختلف درماني

-بازديد از بخشهاي مختلف بيمارستاني و كنترل وضعيت موجود كه بالغ بر 30 مورد بازديد بدون اطلاع قبلي از بيمارستانهاي سطح شهر و 6 مورد بازديد از بيمارستانهاي قمربني هاشم(ع) نقاب و جغتاي به عمل آمد و در طي اين بازديدها در مجموع 2500 استاندارد مورد مميزي قرار گرفت كه از اين ميان 150 اقدام اصلاحي براي فرآيندهائي كه نياز به بازنگري و ارتقاء داشت به بيمارستان مربوطه پيشنهاد گرديد تا در بازديدهاي بعدي مورد بررسي مجدد قرار گردد.

-ارسال گزارش بازديدها به بيمارستانهاي مربوطه جهت اثلاح مشكلات موجود.

-بررسي رفع مشكلات بازديدها

-برنامه ريزي جهت بررسي، شناخت وضعيت پرستاري دانشگاه

-برنامه ريزي جهت استقرار برنامه اي جامع جهت آموزش سلامت به مددجو

-برنامه ريزي جهت تعيين و تدوين شرح وظايف كاركنان و شرايط احراز مشاغل پرستاري

-پايش و ارزشيابي مستمر حريم ، بيمار،تكريم مددجو و اخلاق پرستاري

3- نظارت بر حسن اجراي شرح وظايف كادر پرستاري

4- ارتقاء كارآيي كادر پرستاري با :

-برنامه ريزي جهت برگزاري مراسم روز پرستار و تقدير از پرستاران نمونه واحدهاي تابعه

-ايجاد زمينه قدر داني از زحمات پرسنل پرستاري

-ايجاد فضاي رقابت و الگوسازي بين پرسنل وواقعي شدن مكانيسم هاي تشويق و تنبيه بين پرسنل

-برنامه ريزي جهت شناخت مسائل و مشكلات كاركنان پرستاري و نارسائيهاي حرفه اي و ارائه راهكارها

5-ارتقاء سطح سلامت پرسنل پرستاري در بيمارستانهاي تابعه با:

-ايمن كردن محيط كار جهت پرسنل

-آموزش لازم در زمينه تفكيك و دفع زباله هاي نوك تيز

-تشگيل پرونده بهداشتي جهت كليه پرسنل پرستاري

-انجام آزمايش HBSAGجهت پرسنل درماني شاغل در واحدهاي تابعه

-اندازه گيري تيتر آنتي بادي بعد از گذشت 5 سال از واكسيناسيون پرسنل

-تهيه ايمونوگلوبولين جهت استفاده در حوادث احتمالي NEEDEL STICK

-واكسيناسيون پرسنل پرستاري عليه آنفولانزا با هماهنگي  معاونت بهداشتي

- مجهز كردن بخشهاي مختلف كاري پرستاري به سفتي باكس جهت جداكردن سرسوزن از سرنگها بعد از استفاده

-تهيه مواد ضدعفوني كننده قوي مانند دكوسپت جهت كليه واحدها براي ضدعفوني كردن دستها

-برگزاري كارگاه آموزشي تزريقات ايمن جهت پرسنل كادر پرستاري

-تهيه پوسترهاي آموزشي و اخطار جهت مراقبت بيشتر براي جلوگيري از NEEDLE STICK

-واكسيناسيون كامل پرسنل عليه هپاتيت Bطبق برنامه كشوري

6- تلاش جهت كاهش عفونتهاي بيمارستاني و كاهش آن در بيمارستانهاي تابعه با :

-برگزاري جلسات ماهانه با پرستاران كنترل عفونت بيمارستاني

-نظارت مستمر بر برنامه كنترل عفونت بيمارستاني در واحدهاي تابعه

-برنامه ريزي جهت تامين لوازم مورد نياز براي تفكيك زباله هاي عفوني و غير عفوني

-پيگيري آمار عفونت بيمارستاني

-تشكيل كميته كنترل عفونت بيمارستاني

-برنامه ريزي جهت بازديد كارشناسان كنترل عفونت بيمارستانها از واحدهاي ديگر

-همراهي نمودن كارشناسان كنترل عفونت در بازديدها

-معرفي كارشناسان كنترل عفونت :همايش سراسري

-مكاتبه با معاونت آموزشي جهت تاكيد بيشتر بر تكميل واكسيناسيون دانشجويان بر عليه بيماريهاي واگير به خصوص هپاتيت B

7- تلاش جهت ارتقاي سطح سلامت بهداشت مادر و نوزاد با :

-برگزاري چند دوره كارگاه آموزش در خصوص مراقبت از نوزاد سالم،مراقبت از نوزاد پر خطر،

احياء نوزاد

-شركت در جلسات مرگ مادري

-فعال كردن كميته بيمارستاني احياي نوزاد

-پيگيري آمار مرگ و مير پريناتال به صورت ماهانه و ارسال آن به اداره سلامت نوزادان

9- پيگيري تشكيل كميته بيمارستاني مرگ و مير پري ناتال در جهت كاهش ميزان مرگ و مير پري ناتال به عنوان يكي از شاخص هاي سلامت جامعه

10-برگزاري جلسات مداوم و ماهانه با مترونهاي بيمارستانها كه از اهم موضوعات مورد بحث در اين جلسه مي توان به

-تناسب نيروي انساني و حجم كار

-سازماندهي نيروي انساني در حوادث غيرمترقبه

-پيگيري رفع مشكلات ارزشيابي سالانه در جهت رفع نقايص و بهبود درجه ارزشيابي بيمارستانها

11-پيگيري تامين نيروي انساني جهت راه اندازي بخش اطفال بيمارستان جغتاي

12-تهيه و ارسال دستورالعلهاي ارتقاء سطح خدمات اورژانس بيمارستاني

13-تكميل نرم افزار بانك اطلاعاتي نيروي انساني پرستاري

14- نظارت بر برنامه ريزي كادر پرستاري بيمارستانها

15-تعيين استاندارد كادر پرستاري، تامين و توزيع نيروي انساني در واحدهاي تحت پوشش

-مشاركت در انتخاب، انتصاب،ارتقاء يا تنزل پستهاي مديريتي گروه پرستاري در واحدهاي تحت پوشش

-تصميم گيري در خصوص نيروهاي انتقالي ، مامور و متقاضيان بازنشستگي

-ارائه راهكارهاي عملي درخصوص مسائل و مشكلات حرفه اي پرستاري و همكاري با مراكز زيربط

-همكاري و مشاركت فعال با مراكز ذيربط(دفتر پرستاري وزارت متبوع و ساير نهادهاي سياست گذار) در تنظيم استانداردها، ضوابط، مقررات آئين نامه و دستور العملها

16- نگارش برنامه استراتژيك دفتر پرستاري

17-عضويت در تيم اعتباربخشي بيمارستانها

18- شركت در كميته هاي نقل و انتقال و ساير كميته هاي مرتبط با امور پرستاري

19- فعال كردن كميته هاي كار گروه ترياژ و برگزاري جلسه با پرستاران ترياژ هر بيمارستان

20- هماهنگي با معاونت آموزشي جهت به كارگيري دانشجويان به صورت كار دانشجويي در بيمارستانهاي تابعه

21-اجراي قانون ارتقاي بهره وري پرستاران در كليه بيمارستانهاي تحت پوشش كه جز يكي از دانشگاه هاي پيشتاز در اين زمينه محسوب مي گرديم

22- تهيه و خريد نرم افزار سامان دهي شيفتهاي پرستاري هماهنگ با قانون ارتقاء بهره وري

23- اجراي طرح بها(بسيج همگاني آموزش كمك هاي اوليه) توسط دفتر پرستاري

24- راه اندازي وب سايت جديد دفتر پرستاري : در صفحه اول ضمن معرفي دفتر پرستاري و درج دستوالعملهاي مربوط به قوانين پرستاري ، آئين نامه اسلايد هاي آموزشي و ..... به هريك از دفاتر پرستاري بيمارستانهاي تحت پوشش نيز صفحه جداگانه ايي اختصاص داده شده است تا مسئولين دفاتر پرستاري بيمارستانها بتوانند راساً با كاركنان بيمارستان تحت پوشش ارتباط برقرار نمايند در حال حاضر وب سايت مذكور حاوي 100 فايل آموزشي و دستورالعمل مورد نياز كاربران مي باشد. لازم به ذكر است كه وب سايت مذكور در رنكينگ گوگل به دليل مراجعه بالاي كشوري از بين 1640000 نتيجه تحت عنوان  مديريت پرستاري رتبه اول را اخذ نموده است.

25- كسب عنوان مدیر برگزيده كشوري در سال 91 توسط وزارت متبوع

26-كسب عنوان دانشگاه برتر كشور در امور پرستاري

27- ساماندهی اورژانس های بیمارستانی به مرکزیت مدیریت پرستاری