سه شنبه ١٦ خرداد ١٤٠٢

آقای هادی جمالی

سمت : مسئول واحد آموزش بهداشت و ارتقائ سلامت

مدرک : ک کارشناسی بهداشت عمومی

تلفن واحد :05145024683

شرح وظایف پست سازمانی :

1.    اجرای سياست ها و برنامه های ابلاغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقای سلامت

2.    ارايه مشاوره فنی در زمينه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زيرمجموعه دانشگاه و ساير سازمان ها، ادارات و نهادها در منطقه

3.    برنامه ريزی برای انجام نيازسنجی آموزشی مرتبط با اولويت های سلامت منطقه

4.    طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نتايج حاصل از نيازسنجی آموزشی و ساير شواهد در منطقه

5.    آموزش کارشناسان حوزه های ستادی دانشگاه علوم پزشکی در موضوعات آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت

6.    توانمندسازی کارشناسان آموزش سلامت شهرستان های تابعه برای ايفای وظيفه تخصصی در برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

7.    برنامه ريزی برای انتقال مهارت های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تيم سلامت

8.    ارزشيابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش سلامت منطقه

9.    مشارکت در طراحی و اجرای بسيج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح منطقه

10.    سازماندهی و نظارت بر توزيع نيروی انسانی آموزش سلامت در منطقه تحت پوشش

11.    تامين و توزيع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه و نظارت بر هزينه کرد آنها

12.    جلب حمايت و همکاری درون بخشی برای پيشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه

13.    مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمايت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غيردولتی منطقه برای پيشبرد اهداف

14.    مشارکت در ايجاد و توسعه محيط های حامی سلامت (مانند پايگاه های مقاومت بسيج، و.......)

15.     مشارکت در شناسايي و تحليل تعيين کننده های اجتماعي سلامت با هدف تعيين اهداف مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه

16.    مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترويج سبک زندگی سالم با استفاده از رويکردهای مناسب در منطقه

17.    توسعه برنامه های مشارکتی و تقويت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت منطقه

18.    مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکز آموزشی، محيط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی

19.    همكاري با ساير واحدهاي شبکه  بهداشت در طراحی و اجرای مداخلات سلامت در منطقه

20.    مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت در سطح منطقه

21.    جمع آوری، تحليل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعاليت های آموزش سلامت مراکز بهداشت تابعه

22.    حمايت از توليد و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقاي سلامت در منطقه

23.    مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه

24.    شناسايي و حمايت ايده های نوآورانه در زمينه آموزش و ارتقای سلامت منطقه

25. انجام سایر امور مربوط ارجاعی