شنبه ١٣ خرداد ١٤٠٢

نام و نام خانوادگی : عباس ابراهیمی

سمت : کارشناس دارو

مدرک:                                       کارشناس بهداشت عمومی


 

شرح وظایف مسوول امور دارو


 

. تهيه فرم زمانبندي ساليانه : ارسال فرم درخواست و تحويل داروهاي مراكز بهداشتي درماني و واحد هاي تحت پوشش به شبكه و انبار دارويي به صورت فصلي

2. كنترل ماهيانه فرم ها : فرم شماره 6 ( عملكرد ريالي ) و فرم شماره 10 ( انبار گرداني ماهيانه ) داروخانه مركز بهداشتي و درماني

3. تشكيل كميته دارويي به منظور رفع مشكلات موجود در سيستم دارويي

4. تهيه و توزيع 48 قلم داروهاي بهداشت روان به بيماران روستايي داراي پرونده بهداشت روان به صورت رايگان

5. آماده نمودن دفاتر دارويي واحد هاي تنظيم خانواده مراكز شهري و پايگاه هاي بهداشتي

6. خريد دارويي بر اساس ليست استاندارد و نياز منطقه

7. كنترل بر نحوه درخواست دارويي مراكز بهداشتي درماني و واحدهاي تحت پوشش به منظور درخواست منطقي دارو و جلوگيري از هدر رفتن يا كمبود دارو در واحد مربوطه

8. نظارت بر داروخانه هاي مراكز بهداشتي و درماني به صورت ادواري و تكميل چك ليست

9. نظارت بر داروهاي موجود در خانه هاي بهداشت

10. ارسال فيدبك بازرسي از واحد هاي تحت پوشش به واحد مربوطه

11. نظارت بر روند اجراي طرح بيمه روستايي و عملكرد دارويي ماماهاي پزشك خانواده

12. بررسي نسخ بيمه روستايي داروخانه هاي طرف قرارداد به لحاظ همخواني داروهاي تجويز شده مطابق با ليست جهت پرداخت كارانه

13. جابجايي داروهاي تاريخ نزديك مراكز و داروخانه ها و تاكيد بر اولويت مصرف آن

14. نظارت فصلي بر انبار دارويي شبكه و كنترل شرايط نگهداري داروها و موجودي اقلام بهداشتي و درماني

15. ارسال نسخ بيمه ( اجتماعي ، درماني ، نيروهاي مسلح ) مراكز بهداشتي درماني مجري طرح پزشك خانواده به واحد درآمد بيمارستان

16. نظارت بر داروهاي ترالي احيا در همه مراكز بهداشتي درماني و كنترل مستمر تاريخ انقضاء داروهاي آن

17. اعلام تغيير قيمت اقلام دارويي به داروخانه ها به منظور اعمال قيمت جديد و محاسبه ارزش افزوده

18. تحويل داروهاي مكشوفه از كلانتري پليس آگاهي و فرماندهي نيروي انتظامي  و ارسال به معاونت غذا و دارو جهت اظهار نظر

19. استخراج تعداد و مبلغ نسخ روستايي ، متوسط قيمت نسخ و ميانگين اقلام دارويي تجويز شده توسط پزشك خانواده

20. جمع آوري و كنترل فرم هاي انبار گرداني مراكز و واحد هاي تابعه به منظور دسترسي به ميزان داروهاي مصرفي در هر واحد در طول سال گذشته

21. ا نجام سایر امور مربوط ارجاعی