سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

خانم شیما رمضانی

سمت : مسئول واحد

مدرک : کاردان بهداشت خانواده و دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی

 

تلفن واحد :05145024683

 

 

شرح وظایف سازمانی :

1. اجرای برنامه های آموزشی درسطوح مختلف

2. بررسی وبرنامه ریزی وتعیین اهداف وخط مشی های اجرائی درزمینه بهداشت خانواده ودرقالب سیاستهای کشوری وزارت بهداشت

3. تدوین برنامه عملیاتی واحد

4. همکاری بامراکز بهداشتی ودرمانی دراجرای طرحها وبرنامه های مورد نیاز

5. نظارت برکمیت وکیفیت خدمات وبرنامه ها هاومقایسه آن باضوابط ومعیارهای تعیین شده(پایش واحدهای بهداشتی)

6. تجزیه وتحلیل وارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد برنامه ای

7. نگهداری ضوابط،اطلاعات وداده های موجود دربرنامه وبهره گیری ازآن دربرنامه های آینده .

8. همکاری وهماهنگی با سازمانها ،موسسات ،نهادها به منظور برنامه ریزی وپیشبرد اهداف برنامه بهداشت خانواده

9. تهیه وتنظیم برنامه ها ومطالب آموزشی برای سطوح مختلف ونظارت بر اجرای ان .

10. تهیه برنامه آموزشی حین خدمات رده های مختلف برنامه های بهداشت خانواده .

11. انجام بررسی وتحقیقات فنی واجتماعی وجمعیتی در زمینه برنامه های بهداشت خانواده .

12. همکاری موثر ومداوم با سایر واحدها.

13. شرکت در جلسات کمسیونها ،کمیته های فنی وتخصصی بهداشت خانواده به منظور برنامه ریزی وبحث وتبادل نظر در زمینه حل مسائل ومشکلات موجود

14. تهیه وتنظیم گزارش از نحوه عملکرد وپیشرفت برنامه وارائه آن به مسئولین مربوطه .

15. نظارت بر ارزشیابی فعالیتهای بهداشت خانواده واحدهای شهری وروستایی وتسهیلات زایمانی .

16. برگزاری کلاسهای آموزشی جهت پرسنل جدید وبرگزاری کلاسهای بازآموزی جهت نیروهای بهداشتی .

17. استخراج شاخصهای بهداشتی وتجزیه وتحلیل آنها وتعیین نقاط قوت وضعف خدمات ارائه شده .

18. شرکت در برنامه ریزی سالیانه واحد

19. نوشتن گزارش عملکردهای فصلی شش ماهه وسالیانه .

20. نظارت برکمسیون شیر مصنوعی .

21. نظارت وپایش بیمارستان د وستدار کودک (تامین اجتماعی )

22. شرکت در جلسات کارشناسی ستاد مرکز بهداشت .

23. تشکیل جلسات ماهیانه جهت کاردانان بهداشت خانواده روستایی وستادی .

24. برگزاری جاسات داخلی واحد جهت ارزیابی فعالیتهاوبرنامه ریزی .

25. شرکت در دوره های آموزشی معاونت بهداشتی وسایر معاونتها

26. شرکت در بازدیدهای کار شناسی از واحدها ی محیطی .

27. هماهنگی با بیمارستان هاو مرکز وازکتومی شهرستان ومراکز روستایی جهت انجام توبکتومی .

28. هماهنگی در جهت تهیه تراکتهای آموزشی فرمها ودفاتر بهداشت خانواده پوشش سالیانه کادر بهداشت خانواده

29. بررسی وتکمیل پرسشنامه مرگ کودکان زیر 5سال

30. انجام سایر وظایف مربوطه ارجاعی .

31. جمع آوری آمارفعالیتهای انجام شده درواحدهای ارئه دهنده خدمت وارسال آن بهمعاونت بهداشتی به صورت فصلی

32. تهیه وتوزیع دفاترو فرمهای موردنیازواحدهای بهداشتی

33. کنترل ونظارت بردرخواستهای دارویی واحدهای محیطی

34. انجام سایر امور مربوط ارجاعی