جمعه ٠٢ مهر ١٤٠٠
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
روابط عمومی
سايتهای مرتبط
اورژانس

 

 

ریاست اورژانس:خانم دکتر میترا افتخاری یزدی  فوق تخصص زنان وزایمان ونازایی    


 مسئول اورژانس : خانم مژده ناوی نژاد کارشناس ارشد مامایی

 

بازگشت

  اورژانس زنان بیمارستان درطبقه همکف بیمارستان واقع شده وتنها مرکزاورژانس زنان ومامایی درسطح شهرستان سبزوار بوده وبصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به مراجعین محترم وپذیرش بیمار می باشد بیماران مراجعه کننده به این مرکز پس از معاینه وبررسی یا بصورت اورژانسی درمان وترخیص می شوند ویاجهت درمان به یکی ازبخشهای بیمارستان منتقل می‌شوند. درسال1386به علت کثرت مراجعین وکمبودفضای فیزیکی در ساختمان آن تغییرات عمده ای صورت گرفت وازلحاظ فیزیکی وتجهیزات توسعه پیداکرد.

درراستای طرح تحول نظام سلامت بازسازی بخش اورژانس مرکزآموزشی پژوهشی درمانی شهیدان مبینی براساس دستوالعملهای اعتباربخشی درآذرماه 1394 به مرحله بهربرداری رسید.

بخش اورژانس در طبقه همکف قرار دارد ورودی اورژانس دارای رمپ(سطح شیب دار)ودرب برقی ورودی ویژه اورژانس با حیاط ارتباط دارد.واحد تریاژ در قسمت ابتدای اورژانس استقرارداردکه وظیفه آن راهنمایی واولویت بندی بیماران است.

این بخش بامساحت150مترمربع باتعداد9تخت فعال 2تخت  Extra که دربالای هرتخت فعال یک کنسول مجهزبهO2 سانترال،ساکشن،زنگ احضارپرستار،3 پریزمعمولی،1 پریزبرق اضطراری می باشد.

سالن اصلی بخش شامل ایستگاه پرستاری و6تخت می باشد دستگاه مربوطه به سیستم احضارپرستاردرایستگاه پرستاری قراردارد.

اتاق ایزوله بخش دارای ورودی مجهزبه سینگ اسکراب دستهاواتاق اصلی دارای 1تخت باکنسول وسرویس بهداشتی وحمام مخصوص است.

اتاق درمان دارای یک تخت باکنسول ویک تخت Extra   می باشد.

اتاق C.P.R محل استقرارپزشک عمومی مقیم می باشد که دارای 2درب پروانه ای جهت ورودوخروج برانکاردکه یک تخت مجهزبه کنسول ویک تختExtra مجهزبه O2   سانترال وساکشن سانترال دیواری می باشد.

اتاق دارو جهت نگهداری داروهای یخچالی،داروهای قفسه دارو و لوازم مورد نیازجهت ارائه  خدمات به بیماران اورژانس برای مدت 2ماه است.

اتاق تمیزجهت نگهداری ملحفه هاولباسها،پتو...تمیزجهت بیماران است.

اتاق کثیف جهت شتشوی ست پانسمان استفاده شده و...بسته بندی جهت اتوکلاو می باشد.

درانتهای بخش سوئیت مجزا(پاویون)پزشکان عمومی مقیم قرارداردکه مجهزبه سرویس بهداشتی حمام وسینگ ظرفشویی می باشد.

بخش مجهزبه آسانسوربیماربراست وبادرب خروجی برقی به سالن انتظار مرتبط می باشد.

مقررات ودستوالعملهای بخش اورژانس

1- کلیه بیماران درابتدای ورود به بیمارستان به بخش اورژانس وارد می شوند.

2- همه بیماران درواحدتریاژاولویت بندی می شوند.

3- پزشک اورژانس کلیه بیماران راویزیت ومعاینه می کندوشرح حال بیماران توسط ایشان گرفته می شود.

4- کلیه بیماران بستری سرپایی باید درمدت 6ساعت دراورژانس تعیین تکلیف شوند.

5- کلیه بیماران بستری درسایربخشهای بیمارستان بایدظرف مدت 12ساعت تعیین تکلیف شوندواورژانس راترک کنند.

6- لباس مربوط به بلوک زایمان دراورژانس موجوداست.

7- به تمام بیمارانی که بستری می شوندساک رایگان حاوی وسایل بهداشتی ولباس ودمپایی به بیماران داده می شود.

8- پس ازتعویض لباس بیماران بستری شده ، ساک نایلونی دراختیارآنان برای جمع آوری لوازم ولباسها داده می شود.

9- همکاران موظفند درکلاسهای آموزشی مختلف که در سالن کنفرانس برگزارمی شودوکنفرانسهای درون بخشی،آموزش کارباتجهیزات و...شرکت کنند.

10- جهت پی گیری آمارعفونتهای بیمارستانی درصورت ترشح عفونی ازمحل بخیه ها نمونه گرفته می شودوبه آزمایشگاه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی فرستاده می شود.

11- درپایان هرشیفت آماردقیق کل مراجعین،بستری شدگان،بیماران الکتیو،علت مراجعه ،علت بستری دربرگهای آمارتریاژثبت می شود.

12- درابتدای شیفت صبح آمار24ساعته اورژانس به اطلاع سوپروایزرصبح جهت فکس به ستادمرکزی می رسد.

13- بیماران سرپایی درصورت احتیاج به ادامه درمان به سایربخشهامنتقل وبابه بیمارستانهای دیگرارجاع ویااعزام می شوند.

14- دراین بخش 6پزشک عمومی،9ماماو6پرستارانجام وظیفه می کنند.

15-آمار مراجعین ماهانه2750-3550 نفر می باشد .