سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

نام و نام خاناودگی : سیدابوالفضل حسینی

سمت : کارشناس هماهنگی و گسترش شبکه

 

تلفن:05145024684

داخلی:7524

 

 

شرح وظایف واحد هماهنگی و گسترش

 

 

1)  توسعه واحدهای بهداشتی و درمانی :

مکان یابی ، تهیه نقشه پراکندگی جمعیت ، ایجاد و راه اندازی واحدها. بازنگری ادواری طرح گسترش شبکه ها

 

2)    تأمین و توزیع تجهیزات :

        برآورد نیاز ، تأمین اعتبار ، خرید و توزیع تجهیزات واحدهای بهداشت درمانی

3)  برآورد و ـأمین نیروی انسانی :

      تأمین نیازها و اولویتهای نیروی انسانی واحدهای بهداشتی – درمانی ، توزیع و نظارت بر اجرای ضوابط 

       مربوطه ، نظارت در پذیرش بهورزان

 

4)    بهبود استاندارد منابع :

       توسعه و بهبود استاندارد واحدهای بهداشتی درمانی ، اولویت بندی احداث ، تعیین مکان برای احداث ،  

        نظارت و هماهنگی در احداث بناها

 

5)  برنامه ریزی نظارت و پایش و ارزشیابی :

       برنامه ریزی سالیانه و میان مدت ، تهیه برنامه نظارت بر واحدها و اجرای آن ، ارزشیابی خدمات و اثربخشی آنها     

    

6)    آموزش و بازآموزی :

       آموزش نیروهای جدیدالورود، بازآموزی کارکنان بویژه بهورزان و مربی رابطان

 

7)    امور ساختمانی

8)    داوطلبین سلامت

9)    بازنگری طرح گسترش مراکز و خانه هاي بهداشت

10)   جذب خودیاری و کمک های مردمی

11)    آگاهی کامل از قوانین و مقررات اجرائی برنامه پزشک خانواده و مطالعه کامل دستورالعمل های مربوطه

12)     شناخت وضعیت جمعیتی و جغرافیائی منطقه

13)     تجهیز مراکز بهداشتی درمانی جهت استقرار تیم های سلامت

14)      عقد قرارداد با پزشکان و ماماها جهت همکاری در طرح

15)     محاسبه حقوق پرداختی به پزشکان و ماماهای تیم سلامت بر اساس مکانیسم پرداختی مندرج در  

          دستورالعمل بیمه روستائی

16)      پایش عملکرد تیم های سلامت

17)      آموزش مهارت ها و آگاهی های مورد نیاز تیم های سلامت

18)     همکاری با گروه پایش بیمه خدمات درمانی

19)      نظارت بر اخذ مرخصی و پاس ساعتی اعضای تیم سلامت و تأمین پزشک جانشین در مواقع مرخصی

20)     محاسبه تخصیص کارانه بیمه روستائی پرسنل محیطی و ستادی بر اساس دستورالعمل های موجود

21)      معرفی پزشکان و ماماهای عقد قرارداد شده به بیمه خدمات درمانی

22)      نظارت بر وجود اقلام داروئی مورد نیاز سطح یک در داروخانه های مراکز مجری طرح

      23)        عقد قرارداد با داروخانه ها ، آزمایشگاه ها و مراکز رادیولوژی بخش خصوصی جهت ارائه خدمات مورد 

             نیاز به جمعیت تحت پوشش بیمه روستائی