جمعه ٠٢ مهر ١٤٠٠
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
روابط عمومی
سايتهای مرتبط
بخش جراحی ٢

 

بخش جراحی2

بازگشت

 

 

تجهیزات بخش شامل:

دی سی شوک                                                  ساکشن                                         EKG     

 پالس اکسیمتری                                            پمپ سرنگ                                  

مانيتورينگ قلب جنين                                     مانیتورینگ قلب بزرگسال

 ازلحاظ ساختمانی شامل                                             2سالن مرکزی

6اتاق بیمار                                اتاق ایزوله                                   اتاق ویژه                        اتاق درمان

اتاق کارپرستاری                          اتاق کارخدمات                             پاویون متخصص نوزادان    

 بخش فوق دارای 17تخت فعال و3تخت اکسترا می باشد