دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
روابط عمومی
سايتهای مرتبط
روابط عمومی

آدرس بیمارستان: سبزوار، خیابان کاشفی شمالی تلفن:5 -44238100

آدرس پست الکترونیکی: mobini.h@medsab.ac.ir