پنج شنبه ٢٠ بهمن ١٤٠١
چارت سازمانی
رسالت و چشم انداز بيمارستان
بيمارستان برادران شهيد مبينی
حوزه ریاست
واحدهای بیمارستانی
آموزش
فرم ها
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
اطلاعات پزشکان
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
نوبت دهی بیمارستان
روابط عمومی
سايتهای مرتبط
روابط عمومی

آدرس بیمارستان: سبزوار، خیابان کاشفی شمالی تلفن:5 -44238100

آدرس پست الکترونیکی: mobini.h@medsab.ac.ir