دوشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٠
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
روابط عمومی
سايتهای مرتبط
فرم ها


رسیدگی به شکایات:


نام بیمار:                   *

نام خانوادگی بیمار:      *

شماره پرونده:            *


نوع شکایت:

برخورد نامناسب کارکنان

مدت اقامت در بیمارستان

کیفیت ارائه مراقبت ها

هزینه ها


نام بخشی که خطا در آن اتفاق افتاده: *


زمان وقوع خطا: *

تاریخ وقوع خطا: سال *      ماه *          روز *


توضیحات: