واحد تغذیه

واحد تغذیه بالینی

 

واحد تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با 4 بیمارستان آموزشی و 2 بیمارستان درمانی و حدود 5 کارشناس تغذیه فعالیت خود را آغاز نموده است.


مسئول واحد: س. لطفی (کارشناس تغذیه)
 تلفن داخلی: 44014066
 
هدف کلی (برنامه های تغذیه):


ارتقای خدمات گروه تغذیه بالینی (مشتمل بر دو واحد مدیریت خدمات غذایی و مشاوره تغذیه و رژیم درمانی) در حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار


اهداف اختصاصی :

1.       تقویت برنامه های مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در مراکز تابعه

2.       بهبود مدیریت خدمات غذایی در مراکز تابعه

3.       افزایش رضایتمندی بیماران بستری و سرپایی از خدمات گروه تغذیه بالینی

4.       افزایش درصد بیماران سرپایی و بستری دریافت کننده مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

5.       تقویت مراقبتهای تغذیه ای ویژه (تغذیه وریدی و تغذیه روده ای) در بیمارستانها و اجرای صحیح آن

6.       کاهش شیوع سوء تغذیه در بیماران بستری

7.       ارتقای آگاهی، مهارت و به روز کردن دانش کارشناسان تغذیه و کارکنان بیمارستانی

8.       افزایش نظارت بر وضعیت ارائه خدمات گروه تغذیه بالینی در مراکز تابعه

اهم وظایف کارشناس مسئول واحد تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه :

 

1.       تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه واحد تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه و برنامه های ابلاغی وزارت متبوع

2.       مشارکت و همکاری با بخش های ذیربط در معاونت درمان دانشگاه (نظارت و اعتبار بخشی امور درمان، پرستاری و ...)

3.       همکاری با واحد تغذیه معاونت بهداشت برای اجرای سند ملی تغذیه در بخش درمان

4.       تعامل برون بخشی و درون بخشی با سازمان ها و ادارات و واحدهای مرتبط با برنامه های تغذیه بالینی

5.       تعامل نزدیک و همکاری با گروه تغذیه بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

6.       هماهنگی با معاونت درمان برای لحاظ نمودن برنامه تغذیه بالینی در برنامه استراتژیک معاونت

7.       نیاز سنجی و تلاش برای تامین و توزیع نیروی انسانی تغذیه در مراکز درمانی تابعه دانشگاه

8.       ابلاغ آخرین دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط واصله از وزارت متبوع به شیوه الزام آور از لحاظ اجرایی به مراکزدرمانی تابعه

9.       تشکیل جلسات توجیهی آموزشی دوره ای برای کارشناسان تغذیه مراکز درمانی تابعه

10.   انجام بازدید های نظارتی دوره ای منظم جهت اطمینان از پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط در سطح مراکز درمانی تابعه

11.   پیگیری حل مشکلات موجود در پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط در سطح مراکز درمانی تابعه

12.    ارائه بازخورد بازدیدهای انجام شده به بیمارستان ها

13.   بررسی گزارشات واصله از بخش تغذیه بیمارستانهای تابعه و ارسال بازخورد های دوره ای به آنها

14.   نظارت بر پیاده سازی و اجرای سنجه های تغذیه در اعتباربخشی بخش تغذیه بیمارستانهای تابعه

15.   نظارت بر اجرای ضوابط بخش تغذیه در بیمارستانهای تابعه

16.   تنظیم گزارش تحلیلی و وضعیت شاخص های بیمارستانهای تابعه در دوره های زمانی 3 ماهه تا یکساله و ارسال به گروه تغذیه بالینی وزارت بهداشت

17.   حضور در کمیته فنی و نظارت بر عقد قراردادهای دانشگاه با پیمانکاران تغذیه بیمارستانهای تابعه

18.   سرپرستی، نظارت و ارزیابی فعالیت کارشناسان تغذیه بیمارستان های تابعه

19.   تعامل و تشکیل جلسات دوره ای با کارشناسان تغذیه بیمارستان ها

20.   شرکت فعال در دوره ها و نشست های آموزشی مدیریتی ابلاغ شده از سوی ستاد وزارت بهداشت و سایر دوره ها به منظور روزآمد کردن دانش و مهارتهای مورد نیاز

21.   نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی ترجیحا" مطابق با برنامه های آموزش مداوم تغذیه بالینی جهت کارشناسان تغذیه بیمارستان ها

22.   نظارت، کنترل و یکپارچه سازی مطالب آموزشی تهیه شده در بیمارستانهای تابعه