اهداکنندگان اعضاء سال ٩٢
اهدا اعضاءمرحومه رقیه عباس آبادعربی موجب ادامه زندگی سه نفر از همنوعان نیازمند شد.

 

به گزارش مسئول واحدشناسایی اعضا ءپیوندي دانشگاه ،مرگ مغزی خانم رقیه عباس آبادعرب51 ساله درتاریخ 27/8/1391 توسط پزشکان کمیته مرگ مغزی تأیید وپس از اخذ رضایت از خانواده ایشان جهت اهداء اعضاء ازبیمارستان امدادشهیدبهشتی سبزواربه بیمارستان منتصریه مشهد اعزام گردید و دردوازدهمین عمل اهداء اعضاء سال 1391 درتاریخ 30/8/1391پس از سپری نمودن مراحل قانونی اعضا مرحومه به شرح ذیل به بیماران نیازمند پیوند زده شد :

  2 کلیه مرحومه به آقايی 41 ساله ازمشهدوخانمي 54 ساله ای ازحوالی مشهد و همچنين كبدنامبرده براي پيوندبه خانمی 51ساله اهل مرندبه بیمارستان نمازی شيرازارسال گرديد.

اميداست انجام اين امرخداپسندانه باعث خشنودي خداوندبزرگ وشادي روح مرحومه رقیه عباس آبادعرب وآرامش خانواده بزرگوارشان باشد.