دسترسی سریع
دوشنبه ٠٧ آذر ١٤٠١

 

فرآیندهای تخصصی استاندارد پرستاری                                                                     

 

 

مجموعه فرآیندهای تخصصی استاندارد پرستاری شامل بخش های زیر می باشد :


 • مقدمه                                                               صفحه  1تا4
 • استاندارد پرستاری و انواع آن                      صفحه 5  
 • استاندارد های مراقبت                                   صفحه6تا 10
 • فرآیندهای مدیریت پرستاری                        صفحه 11  تا 73
 • فرآیندهای بخش ارتوپدی                              صفحه 74تا120
 • فرآیندهای بخش ارولوژی _ همودیالیز       صفحه121 تا 168
 • فرآیندهای بخش انکولوژی                           صفحه169 تا 231
 • فرآیندهای بخش قلب                                     صفحه 232تا301
 • فرآیندهای بخش پوست                                صفحه301 تا 324
 • فرآیندهای بخش روان                                    صفحه 325تا361
 • فرآیندهای بخش  آی سی یو                       صفحه362تا409