آقای سید محمد میری
مدیریت داخلی
 
ارتباط مستقیم با مدیریت
نمابر : 05144645003
تلفن داخلی : 7220
 

 

«شرح وظایف مدیر بیمارستان»

کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان.

تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان.

 ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی.

بررسی و گزارش چگونگی عملیات و صورتهای مالی و بیلان و حساب های بیمارستان.

 نظارت بر چگونگی بررسی و ممیزی حسابها و اسناد مالی،هزینه ها و درآمدهای بیمارستان.

نظارت کلی بر چگونگی مصرف،اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها.

نظارت مستمر بر نحوه اجرای هزینه ها و پرداختها و رسیدگی به اسناد و هزینه.

شرکت در جلسات و ارائه پیشنهادات لازم در مورد تغییرات مفید در زمینه بهبود گردش کار و نحوه اجرای عملیات.

تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستانی.

ارائه گزارشات لازم و به موقع  به مقامات ذیربط .

انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات.