مراجعین گرامی :

مددکاری بیمارستان در شیفت صبح آماده ارائه خدمات میباشد.

 مشمولین دریافت تخفیف:

افراد تحت پوشش بهزیستی.

 

 

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی.

 

 

ایتام و افراد بی سرپرست.

 

 

نیازمندان و اقشار کم درآمد.

 

 

سالخوردگانی که قادر به کار نیستند.

میزان تخفیف در هزینه های درمان به تشخیص مددکار بیمارستان می باشد.

 

مسئول مددکاری مرکزآموزشی ودرمانی امداد شهید دکتربهشتی سبزوار: آقای وثوقی نیا