راديولوژي،سونوگرافي مرکزآموزشی ودرمانی امداد شهيد دكتر بهشتي سبزوار


       رادیولوژی اورژانس                                                                                                              رادیولوژی مرکزی

 

 

رادیولوژی یکی از روش های تصویربرداری پزشکی است که در موارد تصویربرداری از سیستم اسکلتی(استخوان ها) ،ریه و شکم کاربرد دارد.

درحال حاضر بخش رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان به بیماران بستری و سرپایی خدمت ارائه می نماید.

گرافی بیماران سرپایی و اورژانس در واحد رادیولوژی اورژانس انجام می گردد.

گرافی بیماران بستری در واحد رادیولوژی مرکزی انجام می گردد .

- گرافی های تخصصی (عکس رنگی) صرفا برای بیماران بستری و در مواقع لزوم صورت می پذیرد.

- این واحد فاقد دستگاه OPG(گرافی تخصصی فک) است.

- بخش رادیولوژی به صورت شبانه روزی و ایام تعطیل به تمام بیماران اورژانس تروما و سوانح خدمت ارائه می دهد.قابل ذکر است خدمات ارائه شده به بیماران تصادفی رایگان و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می پذیرد.

واحد سونوگرافی


واحد سونوگرافی در شیفت صبح جهت ارائه خدمت به مراجعه کنندگان سرپایی و بستری فعال می باشد

در شیفت عصر و شب به صورت آنکال به بیماران بستری و اورژانس ارائه خدمات می نماید


 


 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب