آزمایشگاه   

 

آزمایشگاه دارای سه بخش  کلینیکال-پاتولوژی و بانک خون می باشد.که بخش کلینیکال و بانک خون در سه شیفت صبح ٬عصر و شب فعال میباشد و پاتولوژی تنها در شیفت صبح فعال است.در قسمت کلینیکال اکثر آزمایشات بیوشیمی ،سرولوژی ٬هماتولوژی ٬میکروبیولوژی و هورمونی از بیماران  بستری  در بخش و بیماران سرپایی بیرون بیمارستان پذیرش می شود.

 

                                                                                                                 

   پرسنل آزمایشگاه:                                                                                         

 

1-متخصص پاتولوژی             1  

2- اپراتور                            1 

3-نمونه گیر                          1                                                                                            

4-کارشناس  علوم آزمایشگاه      14                                                                                            

 

                                                        

 

                                                                                            

 

در شیفت صبح سه نفر در بخش کلینیکال ٬ یک نفر در بخش پاتولوژی ٬ یک نفر نمونه گیر و یک نفر اپراتور مشغول میباشند.در   شیفت عصر و شب 2 نفر پرسنل در نظر گرفته شده است.                                                                                

 

از دیگر فعالیتهای آزمایشگاه رزرو خون برای بیماران نیازمند به خون یا بیماران اورژانسی که باید تحت عمل جراحی قرار بگیرند  می باشد.و حتی اگر گاهی بیمار اورژانسی در حین عمل نیاز به خون پیدا کند نمونه خون بیمار گرفته شده و به آزمایشگاه فرستاده می شود تا تعیین گروه خونی و کراس مچ شود و سپس خون مورد نیاز به اتاق عمل فرستاده میشود.                                     

 

بعضی از آزمایشات نیاز به آمادگی قبلی دارد مانند آزمایش قند که بیمار باید 10- 8ساعت ناشتا باشد و کشت که 48 ساعت قبل بیمار    نباید هیچ دارویی مصرف کرده باشد و آزمایشات کلسترول و تری گلیسرید (چربی) که بیمار 12 ساعت باید ناشتا باشد .                                                                                             

جوابدهی به آزمایشات:

 

 1-آزمایشات روتین تا آخر وقت اداری               

 

2-آزمایشات کشت 48 ساعت بعد  

 

3-پاتولوژی حداقل یک هفته             

 

تجهیزات موجود:       

 

1-اتوآنالایزر                                                                                                                        

 

2-سل کانتر                                                     

 

3-الایزاریدر                                                                                                                         

 

 4-فتومتر                             

 

5-آنالایزر گازهای خونی    

 

6-آنالایزر الکترولیتهای خونی